Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Wyniki randomizowanego badania II fazy Lume-Meso porównującego nintedanib w połączeniu z pemetreksedem i cisplatyną u pacjentów ze złośliwym międzybłoniakiem opłucnej

Dr n. med. Beata Jagielska

Kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Cel

Lume-Meso jest badaniem II/III fazy, z podwójnie ślepą próbą, oceniającym skuteczność i bezpieczeństwo stosowania nintedanibu z chemioterapią opartą na pemetreksedzie i cisplatynie w pierwszej linii leczenia u chorych ze złośliwym międzybłoniakiem opłucnej. Poniższe doniesienie przedstawia wyniki badania II fazy.

Pacjenci i metody

Pacjenci z niemięsakową postacią złośliwego międzybłoniaka opłucnej, którzy wcześniej nie otrzymywali chemioterapii, w stopniu sprawności 0-1, byli randomizowani do dwóch ramion 1:1, w obu grupach chorzy otrzymywali 6 cykli chemioterapii opartej n...

Do góry