Aktualności naukowe

Badanie North Central Cancer Treatment Group Study (Alliance N0572) fazy 1/2 sprawdzające skuteczność temsyrolimusu i sorafenibu w leczeniu pacjentów z nawrotowym glejakiem mózgu

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Warszawie

Glioblastoma, czyli glejak wielopostaciowy, jest najbardziej agresywnym nowotworem, który może się rozwinąć w mózgu. Standardem leczenia są: operacja z uzupełniającą radiochemioterapią (lub uzupełniającą radioterapią, jeśli chory nie kwalifikuje się do leczenia systemowego) lub radykalna radiochemioterapia u pacjentów, u których nie można guza wyciąć.

W przypadku nieoperacyjnego nawrotu choroby podaje się chemioterapię paliatywną. Zastosowanie znalazły: temozolomid, lomustyna, prokarbazyna, winkrystyna, irynotekan, bewacyzumab (w Polsce niedostępny). Pomimo wysiłków lekarzy glejak wielopostaciowy jest chorobą o bardzo złym rokowaniu. Mediana przeżycia wynosi ok. 12 miesięcy. Dlatego też naukowcy w ośrodkach na całym świecie próbują znaleźć nowe ścieżki terapeutyczne w tym wskazaniu. Niestety efekty tych badań nie są zadowalające.

Do góry