Aktualności naukowe

Badanie fazy II sprawdzające skuteczność bewacyzumabu i worinostatu u pacjentów z nawrotowym glejakiem 4 stopnia wg WHO

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Warszawie

We wcześniejszych badaniach wykazano, że bewacyzumab (BEV) poprawia czas przeżycia bez progresji (PFS) w nawracającym GBM. W prezentowanym nierandomizowanym badaniu 2 fazy oceniano skuteczność BEV w połączeniu z worinostatem (inhibitor deacetylazy histonowej) – (VOR) w nawrotowym glejaku wielopostaciowym.

Do badania włączone zostały osoby z nawrotem GBM. Zgodnie z założonym schematem otrzymywały BEV 10 mg/kg m.c. dożylnie (IV) co 2 tygodnie w połączeniu z VOR 400 mg p.o. codziennie przez 7 dni, 7 dni bez przerwy, w 28-dniowym cyklu. Pierwszorzędowy...

Do góry