Doniesienia kongresowe

ESMO Immuno Oncology Congress – przegląd wyników najciekawszych badań

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Adres do korespondencji: Lek. Bartosz Spławski, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

W dniach 7-10 grudnia 2017 roku w Genewie odbył się ESMO Immuno Oncology Congress. Główne tematy przedstawiane w trakcie tego wydarzenia obejmowały: łączenie inhibitorów punktów kontrolnych z chemioterapią lub radioterapią, sposoby wyboru pacjentów do leczenia, biomarkery predykcyjne, zapobieganie działaniom niepożądanym i ich leczenie oraz oporność na terapię. Przedstawiam kilka interesujących doniesień, które zostały zaprezentowane podczas tego kongresu.

Immunoterapia została okrzyknięta przez ASCO odkryciem 2016 roku w onkologii. Rozwój tej dziedziny w ostatnich latach pozwolił na znamienną poprawę rokowania pacjentów chorujących na nowotwory, zarówno te immunogenne, jak czerniak czy rak nerkowokomórkowy, jak również potencjalnie nieimmunogenne, m.in. rak płuca oraz chłoniaki Hodgkina.

Obecnie w praktyce klinicznej wykorzystywane są już leki o działaniu ukierunkowanym na punkty kontrolne, m.in. CTLA-4 – ipilimumab, PD-1/PD-L1 – pembrolizumab, atezolizumab czy niwolumab. Jednocześnie w fazie badań klinicznych testowanych jest wiele nowych cząsteczek oraz wprowadzane są nowe strategie immunoterapii, takie jak szczepionki nowotworowe, limfocyty T zawierające receptory antygenowe, a także kojarzenie immunoterapii z chemioterapią oraz radioterapią w niemalże każdym rodzaju nowotworu.

Selektywna radioterapia wewnętrzna (SIRT – selective internal radiation therapy) promuje rekrutację limfocytów przenikających do guza i zwiększa aktywność cytotoksyczną w komórkach raka wątrobowokomórkowego

Terapie wewnątrznaczyniowe, w tym przeztętnicza chemoembolizacja (TACE) i radioembolizacja, czyli selektywna wewnętrzna radioterapia z użyciem itru-90 (SIRT), są skutecznymi lokoregionalnymi metodami leczenia raka wątrobowokomórkowego (HCC). Wysokie stężenie limfocytów infiltrujących nowotwór (tumour infiltrating lymphocytes – TIL) wiąże się z lepszym rokowaniem w tym rozpoznaniu. Badacze postawili hipotezę, że TACE i SIRT mogą modyfikować immunogenne mikrośrodowisko guza. W analizie oceniono TIL u pacjentów poddanych częściowej hepatektomii z powodu HCC po przedoperacyjnym TACE lub SIRT oraz u pacjentów operowanych bez leczenia przedoperacyjnego (SURG).

Dane epidemiologiczne, kliniczne i patologiczne analizowano w trzech grupach: SIRT (n = 12), TACE (n = 16) i SURG (n = 32). Barwienia immunohistochemiczne wykonano dla CD3, CD4, CD8, CD20 i granzymu B. Po wykluczeniu stref martwiczych wartości TIL oznaczono ilościowo jako odsetki komórek dodatnich w analizowanym obszarze.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Selektywna radioterapia wewnętrzna (SIRT – selective internal radiation therapy) promuje rekrutację limfocytów przenikających do guza i zwiększa aktywność cytotoksyczną w komórkach raka wątrobowokomórkowego

Terapie wewnątrznaczyniowe, w tym przeztętnicza chemoembolizacja (TACE) i radioembolizacja, czyli selektywna wewnętrzna radioterapia z użyciem itru-90 (SIRT), są skutecznymi lokoregionalnymi metodami [...]

Szczepionka wieloskładnikowa IMA 950 z adiuwantem z poli-ICLC w połączeniu ze standardową terapią u nowo zdiagnozowanych pacjentów z glioblastoma HLA-A2+ (human leukocyte antigen – A2 positive)

Immunoterapia to obiecująca alternatywna strategia terapeutyczna dla pacjentów z glejakiem mózgu (GBM). W prezentowanym badaniu fazy I/II sprawdzano bezpieczeństwo i immunogenność [...]

PEGylowana ludzka interleukina IL-10 (AM0010) w połączeniu z anty-PD-1 w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC)

W modelach przedklinicznych, w stężeniach terapeutycznych, pegylowana IL-10 (AM0010) stymuluje cytotoksyczność i proliferację antygenów aktywujących komórki T CD8+. AM0010 aktywuje stymulowane [...]

Immunoterapia INO-5150 (prostate-specific antygen – PSA i prostate-specific membrane antygen – PSMA ) +/- INO-9012 (IL-12) w przypadku biochemicznego nawrotu raku gruczołu krokowego

W prezentowanym badaniu immunoterapię INO-5150 (PSA i PSMA) +/- INO-9012 (IL-12) podawano pacjentom z biochemicznym nawrotem raka gruczołu krokowego w celu [...]

Podsumowanie

Immunoterapia to skuteczna metoda walki z nowotworami. Bez wątpienia dalsze badania i rozwój immunoonkologii doprowadzą do zasadniczej zmiany w podejściu do [...]

Do góry