Doniesienia kongresowe

ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2018 – co nowego?

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Adres do korespondencji: Lek. Bartosz Spławski, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

W dniach 20-23 czerwca 2018 roku w Barcelonie odbył się XX Światowy Kongres ESMO dotyczący nowotworów przewodu pokarmowego. Spotkanie zgromadziło blisko 3,5 tys. uczestników z 90 krajów, w tym onkologów, gastroenterologów, patologów, chirurgów i badaczy, którzy mogli się zapoznać z wynikami najnowszych badań klinicznych, wziąć udział w licznych debatach oraz omówić strategie mające na celu poprawę wyników leczenia pacjentów.

W trakcie zjazdu przedstawiono ok. 400 abstraktów, w tym ponad 340 w sesjach plakatowych i 30 prezentacji w formie ustnej. Streszczenia obejmowały wyniki badań klinicznych fazy II i III. Zaprezentowano kilka nowych, przełomowych wyników badań oraz aktualizację danych z badań omawianych podczas wcześniejszych konferencji.

Badanie TAGS

Przedstawiono interesujące pierwsze wyniki z badania III fazy TAGS dotyczącego zastosowania triflurydyny/typiracylu (FTD/TPI) w porównaniu z placebo u pacjentów z przerzutowym rakiem żołądka (metastatic gastric cancer – mGC) opornym na standardowe terapie. Do tego projektu włączano pacjentów powyżej 18. r.ż. z potwierdzonym histologicznie, nieresekcyjnym mGC, w tym z rakiem połączenia żołądkowo-przełykowego, w dobrym stopniu sprawności (ECOG) 0 lub 1 i co najmniej dwiema wcześniej przebytymi liniami chemioterapii, w tym z zastosowaniem pochodnych fluoropirymidyny, pochodnych platyny i schematu zawierającego taksany lub irynotekan. Pacjentów randomizowano 2:1 do grupy eksperymentalnej, w której otrzymywali FTD/TPI (35 mg/m2 dwa razy dziennie w dniach 1.-5. i 8.-12. w każdym 28-dniowym cyklu) plus najlepsze leczenie wspomagające (best supportive care – BSC) lub do grupy placebo plus leczenie wspomagające. Stratyfikacja odbyła się w zależności od regionu (Japonia w porównaniu do reszty świata), stopnia sprawności ECOG (0 w porównaniu z 1) i wcześniejszego leczenia ramucyrumabem.

Od 24 lutego 2016 roku do 5 stycznia 2018 roku do badania włączono 507 pacjentów, którzy otrzymali FTD/TPI (n = 337) lub placebo (n = 170). Wyjściowa charakterystyka pacjentów i choroby były zrównoważone w obu grupach terapeutycznych – wszyscy pac...

W podsumowaniu autorzy stwierdzili, że korzyści związane z poprawą przeżycia (zmniejszenie ryzyka zgonu o 31 proc. związane z wydłużeniem mediany przeżycia o 2,1 mies.) oraz akceptowalne bezpieczeństwo leczenia dowiodły, że FTD/TPI jest skuteczną ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badanie TAGS

Przedstawiono interesujące pierwsze wyniki z badania III fazy TAGS dotyczącego zastosowania triflurydyny/typiracylu (FTD/TPI) w porównaniu z placebo u pacjentów z przerzutowym [...]

Badanie CORRELATE

Zaprezentowano także ostateczne wyniki prospektywnego, obserwacyjnego badania CORRELATE, w którym analizowano bezpieczeństwo i skuteczność regorafenibu (inhibitor kinaz) u pacjentów z przerzutowym [...]

Badanie BACON CRC

Na uwagę zasługują również zaktualizowane dane z trwającego badania III fazy BACON CRC, które dotyczy oceny potrójnej terapii z zastosowaniem: encorafenibu [...]
Do góry