Aktualności naukowe

Sorafenib w połączeniu z topotekanem v. placebo z topotekanem w leczeniu chorych na raka jajnika: wieloośrodkowe, randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo badanie fazy II TRIAS

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Terapia antyangiogenna ma udowodnioną aktywność w raku jajnika. W prezentowanym badaniu oceniano skuteczność sorafenibu, będącego inhibitorem wielokinazowym, w połączeniu z topotekanem u chorych na opornego na platynę raka jajnika.

Do badania kwalifikowały się pełnoletnie pacjentki z rakiem jajnika opornym na platynę, uprzednio leczone dwiema lub mniej liniami chemioterapii z powodu nawrotu choroby. Chore były przydzielane do dwóch ramion terapeutycznych – do otrzymywania topotekanu (1,25 mg/m2 w dniach 1.-5.) plus doustnie sorafenibu w dawce 400 mg lub placebo dwa razy dziennie w dniach 6.-15., co 21 dni przez sześć cykli, a następnie codzienne sorafenibu lub placebo do roku u pacjentek bez progresji. Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie wolne od progresji choroby oceniane przez badacza, analizowane u wszystkich pacjentek, które otrzymały co najmniej jedną dawkę badanego leku.

Do góry