Aktualności naukowe

Awelumab VS. docetaksel u pacjentów z zaawansowanym NDRP leczonych wcześniej pochodnymi platyny – wyniki badania III fazy JAVELIN Lung 200

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Inhibitory punktów kontrolnych odpowiedzi immunologicznej PD-1 lub PD-L1 wykazały kliniczną skuteczność u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC). W prezentowanym badaniu zbadano skuteczność i bezpieczeństwo awelumabu, przeciwciała anty-PD-L1, u pacjentów z NSCLC, którzy już otrzymali terapię opartą na platynie.

Do badania kwalifikowali się dorośli pacjenci z zaawansowanym niedrobnokomórowym rakiem płuca w stopniu IIIB lub VI, u których doszło do progresji choroby po leczeniu systemowym zawierającym platynę. Chorzy musieli być w dobrym stanie ogólnym (ECOG 0 lub 1), z przewidywaną długością przeżycia większą niż 12 tygodni oraz odpowiednią wydolnością hematologiczną, nerkową i wątrobową.

Uczestnicy zostali losowo przydzieleni (1:1), aby otrzymać awelumab 10 mg/kg co dwa tygodnie lub docetaksel 75 mg/m2 co trzy tygodnie. Stratyfikacja podczas randomizacji odbywała się na podstawie ekspresji PD-L1 (≥ 1 proc. w porównaniu z <1 proc.)...

Do góry