Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Przeżycie wolne od choroby jako surogat przeżycia całkowitego u pacjentek z HER2-dodatnim wczesnym rakiem piersi w badaniach nad uzupełniającą terapią trastuzumabem

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Mimo częstego stosowania jako pierwszorzędowy punkt końcowy, przeżycie wolne od choroby nie zostało potwierdzone jako surogat dla całkowitego przeżycia we wczesnym raku piersi. W prezentowanym badaniu przeanalizowano tę zależność u pacjentek z rakiem piersi w trakcie terapii uzupełniającej przeciwciałami anty-HER2.

W przeglądzie systematycznym i metaanalizie zidentyfikowano opublikowane i nieopublikowane randomizowane kontrolowane badania kliniczne z ukończonymi i dostępnymi wynikami przeżycia wolnego od choroby oraz całkowitego przeżycia dla badanej populacji.

Do góry