Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Porównanie 6-miesięcznej i 12-miesięcznej terapii uzupełniającej trastuzumabem we wczesnym raku piersi (PHARE): ostateczna analiza wieloośrodkowego, otwartego, randomizowanego badania fazy 3

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

W 2013 r. analiza okresowa protokołu PHARE nie wykazała, że 6-miesięczna terapia adiuwantowa nie była gorsza niż 12-miesięczna. Obecnie zaprezentowano ostateczne wyniki tego badania.

PHARE to otwarte randomizowane badanie kliniczne fazy 3, typu non-inferiority. Obejmowało pacjentki z wczesnym rakiem piersi z dodatnią ekspresją HER2. Celem badania była ocena 6-miesięcznego leczenia w porównaniu z 12 miesiącami terapii trastuzum...

Do badania włączono 3384 pacjentki i losowo przydzielono do grupy 12 miesięcy (n = 1691) lub 6 miesięcy (n = 1693) adiuwantowego trastuzumabu. Wyłączono jedną pacjentkę w grupie 12-miesięcznej i 3 w grupie 6-miesięcznej, tak więc analizie poddano ...

Do góry