Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Adiuwantowa chemioradioterapia w miejscowo zaawansowanym raku endometrium

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Rak endometrium w stopniu zaawansowania klinicznego III lub IVA wiąże się ze znacznym ryzykiem nawrotu miejscowego oraz wystąpienia przerzutów odległych.

Przeprowadzono randomizowane badanie fazy 3, w którym oceniano, czy 6-miesięczna chemioterapia oparta na platynie w skojarzeniu z radioterapią (chemioradioterapia) wiąże się z dłuższym okresem przeżycia bez nawrotu choroby (pierwotny punkt końcowy) niż podanie sześciu cykli samej chemioterapii u pacjentek w stadium III lub IVA raka endometrium. Wtórne punkty końcowe obejmowały całkowite przeżycie, ostre i odległe działania niepożądane oraz jakość życia.

Do góry