Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Ocena ryzyka klinicznego i genomowego wznowy u pacjentek z rakiem piersi kierowanych na terapię uzupełniającą

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Konieczność zastosowania chemioterapii adiuwantowej u pacjentek z rakiem piersi może być określona przez czynniki kliniczno-patologiczne oraz wynik ryzyka nawrotu oparty na 21-genowym teście. Nie wiadomo, czy poziom klinicznego ryzyka nawrotu raka piersi ma dodaną wartość prognostyczną w ocenie wyników nawrotów raka piersi.

Przeprowadzono prospektywne badanie z udziałem 9427 kobiet z HR-dodatnim, HER2-ujemnym rakiem piersi, bez przerzutów do pachowych węzłów chłonnych, u których wykonano 21-genowy test ryzyka wznowy choroby. Na podstawie wielkości guza i stopnia histologicznej złośliwości określono ryzyko klinicznego nawrotu raka piersi jako niskie lub wysokie. Wpływ ryzyka klinicznego oceniono przez obliczenie wskaźników ryzyka dla odległego nawrotu za pomocą modelu Coxa. U większości kobiet w okresie przedmenopauzalnym w wieku 50 lat lub młodszych początkową terapią hormonalną był sam tamoksyfen.

Do góry