Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Chemioterapia neoadiuwantowa + niwolumab w resekcyjnym niedrobnokomórkowym raku płuca

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) jest nieuleczalny u większości pacjentów w miejscowo zaawansowanym stadium choroby. Celem badania była ocena aktywności przeciwnowotworowej i bezpieczeństwa neoadiuwantowej chemioimmunoterapii w resekcyjnym NDRP w stadium IIIA.

Badanie NADIM było otwartym, wieloośrodkowym, jednoramiennym badaniem II fazy przeprowadzonym w 18 szpitalach w Hiszpanii. Do badania kwalifikowali się pacjenci w wieku 18 lat lub starsi, w stanie sprawności w skali Eastern Cooperative Oncology Gr...

Między 26 kwietnia 2017 r. a 25 sierpnia 2018 r. do badania włączono 51 pacjentów, z czego 46 zostało poddanych leczeniu neoadiuwantowemu. W momencie odcięcia danych do analizy (31 stycznia 2020 r.) mediana czasu obserwacji wynosiła 24,0 miesiąca ...

Do góry