Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Ozymertynib w resekcyjnym niedrobnokomórkowym raku płuca z mutacją EGFR

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Ozymertynib jest standardową terapią w przypadku wcześniej nieleczonych pacjentów z zaawansowanym NDRP z mutacją w genie EGFR. Skuteczność i bezpieczeństwo tego leku stosowanego w terapii uzupełniającej nie są znane.

W prezentowanym podwójnie zaślepionym badaniu III fazy pacjentów z NDRP z mutacją EGFR po całkowitej resekcji losowo przydzielono w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej ozymertynib (80 mg raz dziennie) lub placebo przez 3 lata. Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie wolne od choroby u pacjentów w stadium od II do IIIA (wg oceny badacza). Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały czas przeżycia wolny od choroby w całej populacji pacjentów w stadium od IB do IIIA, przeżycia całkowite i bezpieczeństwo.

Do góry