Pacjent w trakcie leczenia onkologicznego

Rola opieki żywieniowej w chirurgii onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Klinika Chirurgii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Klinika Chirurgii Onkologicznej,

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

– Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie

ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

e-mail: klek@poczta.onet.pl

  • Wskazania do leczenia żywieniowego u chorych onkologicznych wymagających operacji
  • Najważniejsze zasady ustalania właściwej podaży składników odżywczych
  • Metody leczenia żywieniowego w okresie przed- i pooperacyjnym

Objawy zaburzeń stanu odżywiania stwierdza się u 20-50% pacjentów przebywających na oddziałach chirurgii onkologicznej1,2. Częstość występowania tych zaburzeń zależy od: rodzaju, umiejscowienia i zaawansowania choroby podstawowej, obecności i rodzaju schorzeń współistniejących, wielkości urazu, wieku chorego1,2. Najbardziej narażeni są chorzy na nowotwory górnej części układu pokarmowego. Stwierdzenie niedożywienia nie pozostaje bez wpływu na losy pacjenta, gdyż jego obecność w każdym przypadku wiąże się z różnego rodzaju konsekwencjami.

Następstwa niedożywienia dzielą się na pierwotne i wtórne. Do pierwszych należą: zmniejszenie masy ciała, osłabienie siły mięśniowej, osłabienie sprawności psychomotorycznej, upośledzenie odporności, niedokrwistość, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, zaburzenia układu krążenia i oddechowego, stłuszczenie wątroby, zmniejszenie produkcji białek, zmniejszenie masy trzustki, zaburzenie wydzielania enzymów trawiennych, zrzeszotnienie kości oraz upośledzenie odporności komórkowej i humoralnej. Do wtórnych skutków niedożywienia, na których uniknięciu najbardziej zależałoby chirurgowi, zalicza się: wzrost częstości zakażeń, zaburzenie gojenia ran, zwiększenie śmiertelności, przedłużenie pobytu w szpitalu oraz wzrost kosztów leczenia.

Skutki niedożywienia są szczególnie zauważalne właśnie u pacjentów oddziałów chirurgii, dlatego temat ten jest znany od dawna. Już w 1936 r. Hiram Studley, analizując grupę pacjentów, u których wykonano częściową resekcję żołądka, wykazał, że ubytek >20% masy ciała powoduje wzrost śmiertelności do 30%. Do dziś opublikowano dziesiątki prac, w których opisano konsekwencje niedożywienia, i nikt nie kwestionuje już potrzeby jego leczenia2.

Co ciekawe, w ciągu dwóch dekad okazało się, że interwencja żywieniowa może zostać wykorzystana nie tylko w leczeniu niedożywienia. Henrik Kehlet zaobserwował bowiem, że największy wpływ na przedłużenie czasu hospitalizacji mają: niewłaściwe leczenie przeciwbólowe i związane z tym przedłużone unieruchomienie chorych, nadmierna podaż dożylna płynów opóźniająca powrót perystaltyki oraz późne włączenie diety doustnej, co również wydłuża powrót prawidłowych funkcji przewodu pokarmowego1-5. Zaproponował wówczas koncepcję wieloczynnikowej, przyspieszonej rehabilitacji po zabiegu chirurgicznym u pacjentów operowanych z powodu chorób jelita grubego, która w efekcie pozwoliła na skrócenie czasu hospitalizacji po zabiegu z 7 do 3 dni przy niezmienionej liczbie powikłań. Koncepcje tego typu otrzymały najpierw nazwę fast track, a następnie Enhanced Recovery Protocol (ERP), z których najbardziej znany jest Enhanced Recovery After Surgery Protocol (ERAS).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie żywieniowe, żywienie dojelitowe i pozajelitowe – definicje

Leczenie żywieniowe (żywienie kliniczne) to postępowanie lekarskie polegające na podaży drogą pozajelitową (dożylną) lub dojelitową (do przewodu pokarmowego) bądź obiema jednocześnie [...]

Wskazania do leczenia żywieniowego

Leczenie żywieniowe jest konieczne u następujących pacjentów przebywających na oddziale chirurgicznym:

Okres przedoperacyjny

Najogólniej rzecz ujmując, wskazania do interwencji żywieniowej stwierdza się u każdego pacjenta, który będzie poddany rozległemu zabiegowi operacyjnemu, ale w przypadku [...]

Wybór metody żywienia

Krok 1. Modyfikacja diety doustnej: poradnictwo dietetyczne doustne suplementy pokarmowe (ONS – oral nutritional supplements; doustne diety pitne) jako element poradnictwa [...]

Poradnictwo dietetyczne

Poradnictwo dietetyczne powinno być pierwszym wyborem i należy je włączyć jak najwcześniej. Działania terapeutyczne muszą być dostosowane do rodzaju i stopnia [...]

Żywienie dojelitowe drogą sztuczną (zgłębnik lub przetoka odżywcza)

W przypadku braku możliwości użycia najbardziej fizjologicznej drogi naturalnej (doustnej), należy zastosować drogę dostępu sztucznego (zgłębnik lub przetoka odżywcza).

Żywienie pozajelitowe (dożylne)

W przypadku braku możliwości zastosowania leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego należy wybrać drogę dożylną. Żywienie pozajelitowe może być jedynym sposobem dostarczania [...]

Zapotrzebowanie na składniki odżywcze

Dorosły człowiek powinien otrzymywać 1,0-1,5 g białka/kg idealnej masy ciała/24 h, a jego potrzeby energetyczne wynoszą 25-35 kcal/kg idealnej masy ciała/24 [...]

Żywienie po operacji

U chorych prawidłowo odżywionych przed operacją opieka pooperacyjna powinna być prowadzona zgodnie z zasadami ERAS, a postępowaniem z wyboru musi być [...]

Poprawa odpowiedzi metabolicznej

Poza wspomnianą powyżej podażą przedoperacyjną węglowodanów poprawa odpowiedzi metabolicznej, czyli skrócenie fazy katabolizmu i przyspieszenie zdrowienia, możliwa jest dzięki wyeliminowaniu lub [...]

Powikłania – zapobieganie i leczenie

Pacjent leczony żywieniowo powinien być monitorowany w celu oceny skuteczności terapii, objawów niepożądanych i stanu zdrowia, gdyż zmiana tych parametrów może [...]

Do góry