Noworodek w ambulatorium

Postępowanie z noworodkiem w przypadku podejrzenia choroby metabolicznej

lek. Karolina Orchel-Szastak
prof. dr hab. n. med. Mirosław Bik-Multanowski

Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

Adres do korespondencji:

lek. Karolina Orchel-Szastak

Zakład Genetyki Medycznej,

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

e-mail: korchel@usdk.pl

  • Przegląd najczęstszych prezentacji klinicznych wrodzonych wad metabolizmu (WWM) u noworodków
  • Badania laboratoryjne pomocne w ustaleniu rozpoznania WWM
  • Strategia wstępnego postępowania terapeutycznego w przypadku WWM

Wrodzone wady metabolizmu (WWM) u noworodków stanowią wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne dla lekarzy neonatologów. Różnorodność objawów klinicznych oraz przekonanie o rzadkim występowaniu tych chorób powodują, że często WWM są pomijane w diagnostyce różnicowej ciężkiego stanu, szczególnie u noworodka urodzonego o czasie, bez określonych czynników ryzyka.

Wczesna diagnoza oraz szybkie zastosowanie odpowiedniego leczenia wpływają na zmniejszenie śmiertelności z powodu WWM oraz częstości występowania i ciężkości przebiegu odległych powikłań, głównie neurologicznych.

Definicja i epidemiologia

WWM to niejednorodna grupa chorób najczęściej spowodowanych deficytem aktywności pojedynczego enzymu, co prowadzi do nieprawidłowego funkcjonowania danego szlaku metabolicznego. Skutkami tego są akumulacja metabolitów przed blokiem enzymatycznym lub niedobór produktów pośrednich czy końcowych. WWM mogą również wynikać z deficytów białek transportowych lub kofaktorów, które zazwyczaj wpływają na aktywność wielu enzymów i tym samym mogą zaburzać wiele szlaków metabolicznych. Znanych jest ponad 1000 WWM. W większości przypadków choroby te dziedziczą się w sposób autosomalny recesywny, rzadsze są inne sposoby dziedziczenia, m.in. sprzężone z chromosomem X czy mitochondrialne1,2.

Częstość występowania poszczególnych chorób jest mała. Jako cała grupa WWM dotyczą mniej więcej 1 noworodka na 2500 urodzeń. Pierwsze objawy kliniczne mogą pojawić się w każdym wieku: od okresu płodowego przez okres noworodkowy po dorosłość2.

Skrining noworodkowy

Rozwój badań przesiewowych noworodków znacząco wpłynął na zwiększenie wykrywalności WWM. W Polsce populacja noworodków objęta jest programem badań przesiewowych finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Obecnie w ramach tego programu przeprowadzana jest diagnostyka 29 chorób wrodzonych, takich jak: niedoczynność tarczycy, mukowiscydoza, wrodzony przerost nadnerczy, fenyloketonuria, deficyt biotynidazy i 24 innych WWM (tab. 1).

Od każdego noworodka po 48 godzinie życia (najczęściej w 3-4 dobie życia) pobierana jest krew na bibułę przesiewową, a następnie przeprowadzane badanie metodą tandemowej spektrometrii mas (MS/MS). Procedura ta umożliwia wczesne wykrycie chorób objętych przesiewem, w tym WWM, i włączenie odpowiedniego leczenia jeszcze przed wystąpieniem objawów. Niekiedy WWM mogą ujawnić się już w pierwszych dobach życia, zanim krew zostanie pobrana do badania przesiewowego3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Definicja i epidemiologia

WWM to niejednorodna grupa chorób najczęściej spowodowanych deficytem aktywności pojedynczego enzymu, co prowadzi do nieprawidłowego funkcjonowania danego szlaku metabolicznego. Skutkami tego [...]

Kiedy należy podejrzewać wrodzoną wadę metabolizmu u noworodka?

WWM u noworodków mogą manifestować się w sposób ostry, zagrażający życiu, lub przewlekły, postępujący. Ze względu na niespecyficzność objawów choroby te [...]

Wrodzone wady metabolizmu przebiegające z zespołem intoksykacji

Niektóre wady metabolizmu przebiegają z zespołem intoksykacji, czyli zatrucia wynikającego z toksycznego wpływu gromadzących się w organizmie metabolitów na ośrodkowy układ [...]

Wrodzone wady metabolizmu przebiegające z deficytem energii

Choroby należące do tej grupy wynikają z defektu metabolizmu mitochondrialnego i przebiegają z hipoglikemią i/lub kwasicą mleczanową. W okresie noworodkowym mogą [...]

Niewydolność wątroby

Dysfunkcja wątroby może być główną manifestacją kliniczną galaktozemii. W wyniku defektu enzymatycznego dochodzi do gromadzenia się w tkankach i płynach ustrojowych [...]

Kardiomiopatia

Kardiomiopatia w przebiegu WWM może wynikać z upośledzonego metabolizmu energetycznego lub gromadzenia się w mięśniu sercowym nieprawidłowych substancji. Przerost mięśnia sercowego [...]

Drgawki noworodkowe

Drgawki występują stosunkowo często w przebiegu WWM. Mogą towarzyszyć innym objawom, takim jak: obniżona aktywność, zaburzenia napięcia mięśniowego, cechy dysmorfii i [...]

Dysmorfia

Dysmorfia często towarzyszy innym objawom. W przypadku zespołu Zellwegera, który należy do zaburzeń funkcji peroksysomów, u noworodka oprócz cech dysmorfii twarzoczaszki [...]

Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych wad metabolizmu

Diagnostykę w kierunku WWM powinno się rozpocząć zaraz po wysunięciu podejrzenia choroby. Pierwszym etapem jest wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych: morfologii z [...]

Postępowanie terapeutyczne

U każdego noworodka z podejrzeniem WWM leczenie trzeba wdrożyć natychmiast, jeszcze przed postawieniem ostatecznej diagnozy. Postępowanie terapeutyczne ma na celu: ograniczenie [...]

Podsumowanie

Rozpoznanie wrodzonej wady metabolizmu jest trudne ze względu na różnorodność manifestacji klinicznych. Dlatego u każdego noworodka z niewyjaśnionymi objawami utrzymującymi się [...]
Do góry