Temat numeru

Rodzina dysfunkcyjna.
Część 1: Rodzina dużego ryzyka krzywdzenia dziecka

dr n. med. Krzysztof Szwajca
mgr Marta Szwajca
dr hab. n. med. Maciej Pilecki

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży,

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

ul. Mikołaja Kopernika 21A, 31-501 Kraków

e-mail: szwajca.krzysztof@gmail.com

  • Rodzina dysfunkcyjna czy rodzina dużego ryzyka krzywdzenia dziecka – zawiłości terminologiczne
  • Dlaczego zjawisko wewnątrzrodzinnego krzywdzenia dzieci jest tak rzadko rozpoznawane i zgłaszane? O trudnościach w identyfikacji rodzin, w których stosowana jest przemoc wobec dzieci
  • Mechanizmy oraz charakter przemocy wewnątrzrodzinnej

Wrażliwość na przemoc wobec dzieci narasta w krajach Zachodu. Zmianom społecznym towarzyszy poszerzenie wiedzy o rozległych, długoterminowych następstwach krzywdzenia wewnątrzrodzinnego. Dzieci, które doświadczyły nawet poważnej traumy, ale żyjące w efektywnych, wspierających rodzinach, okazują się zaskakująco odporne. Natomiast dzieci, które doświadczają przewlekłego krzywdzenia ze strony bliskich – przeciwnie. Profesjonaliści pracujący z dziećmi i rodzinami zdają sobie sprawę ze znaczenia identyfikacji rodzin, w których może dochodzić do krzywdzenia. Jednak w praktyce rzadko podejmują działania, które służą pomocy ofiarom.

W niniejszym artykule omówiono znaczenie rozpoznawania zjawiska krzywdzenia wewnątrzrodzinnego, a także związane z tą diagnozą trudności o charakterze emocjonalnym, systemowym i merytorycznym (głównie koncentrując się na dziecku będącym ofiarą przemocy jako tym, które ma opowiedzieć o swojej krzywdzie). Opisano w nim również mechanizmy oraz charakter przemocy wewnątrzrodzinnej. Artykuł stanowi część większego opracowania, które ma pomóc czytelnikom w identyfikacji rodzin zagrożonych krzywdzeniem dzieci (rodzin dużego ryzyka krzywdzenia). W kolejnych częściach zostaną przeanalizowane wskaźniki dotyczące rodzin, kontekstu oraz funkcjonowania dziecka, które mogą wskazywać na przemoc wewnątrzrodzinną.

Rodzina dysfunkcyjna? Lepiej – rodzina dużego ryzyka krzywdzenia dziecka

„Rodzina dysfunkcyjna” to termin niejednoznaczny i brzmi oskarżycielsko, podobnie jak inne pojęcia, którymi próbujemy opisać rodziny trudniej radzące sobie w rolach opiekuńczych, takie jak: rodziny wieloproblemowe, niewydolne, dysfunkcjonalne, zdezorganizowane, niesprawne wychowawczo czy niedostosowane społecznie. Klasa średnia opisuje tych „innych” językiem, w którym dominują negacja i dystans. Stygmatyzujące określenia mogą pociągać za sobą stygmatyzującą praktykę. Toteż pojęcia te, także w obszarze pracy socjalnej, są uznawane za szkodliwe i zastępowane innymi, takimi jak: rodzina z problemami, rodzina zagrożona marginalizacją czy wykluczeniem. W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej użyto określenia „rodzina przeżywająca trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”1.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ryzyko krzywdzenia dzieci

Niektóre z tych rodzin (ale nie wszystkie!) szczególnie słabo radzą sobie z zaspokajaniem potrzeb biologicznych, rozwojowych i uczuciowych. Problem ten dotyka [...]

Psychologiczne i systemowe przeszkody w dostrzeżeniu problemu krzywdzenia dziecka

Jak wykazano w badaniach z zakresu psychologii społecznej, przemocy, szczególnie w rodzinie, staramy się nie widzieć. Zauważoną zaś bagatelizujemy i nie [...]

Znaczenie szybkiej identyfikacji ryzyka krzywdzenia dziecka

Profesjonaliści medyczni mają wyjątkową rolę do odegrania w identyfikacji krzywdzonych dzieci i uruchomieniu systemu wsparcia dla ofiar.

Trudności z rozpoznaniem krzywdzenia lub zagrożenia krzywdzeniem dziecka

W piśmiennictwie opisano postawy rodzicielskie, które uznawane są za potencjalnie szkodliwe, przykładowo nieoptymalne style wychowania (np. niekonsekwentny styl wychowawczy czy styl [...]

Dane o przemocy wewnątrzrodzinnej

Przytłaczająca większość rodziców stosujących przemoc wobec dzieci nie jest agresywnymi „kryminalistami”. To najczęściej samotne, nieszczęśliwe, sfrustrowane młode matki, które samodzielnie wychowują [...]

Podsumowanie

Zjawisko krzywdzenia wewnątrzrodzinnego jest uznawane nie tylko za mające znaczący wpływ na losy jednostek (ofiar krzywdzenia), lecz także za poważny problem [...]

Do góry