Powiększone węzły chłonne – przyczyny, diagnostyka i leczenie

lek. Magdalena Romiszewska
prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa

e-mail: tjackowska@cmkp.edu.pl

  • Etiologia limfadenopatii u dzieci
  • O co zapytać w trakcie wywiadu, na co zwrócić uwagę podczas badania przedmiotowego i jakie badania wykonać, by ustalić rozpoznanie?
  • Postępowanie terapeutyczne w przypadku limfadenopatii zlokalizowanej i uogólnionej


Powiększenie węzłów chłonnych (limfadenopatia), a zwłaszcza szyjnych, jest częstym problemem w populacji pediatrycznej. Największą grupę pacjentów (około 90%), u których palpacyjnie stwierdza się obecność powiększonych węzłów chłonnych szyjnych, stanowią dzieci w wieku 4-8 lat1. Węzły chłonne wyczuwalne są u blisko 40% zdrowych dzieci w wieku szkolnym2 i u mniej więcej 45% dzieci poniżej 6 roku życia3. Z badań przeprowadzonych przez Bamji i wsp.4 wynika, że u blisko 34% noworodków oraz 57% niemowląt można wyczuć węzły chłonne. U noworodków częściej wyczuwalne są węzły pachwinowe, a u starszych niemowląt – raczej węzły szyjne. W większości przypadków przyczyną limfadenopatii są infekcje. Należy mieć na uwadze również rzadsze przyczyny, takie jak: choroby nowotworowe, układowe, limfoproliferacyjne czy wpływ niektórych leków. Wyzwaniem dla każdego pediatry jest właściwe przeprowadzenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, który z jednej strony powinien być jak najmniej inwazyjny dla dziecka, a z drugiej musi zidentyfikować pacjentów z poważną dla życia i zdrowia chorobą.

Limfadenopatia

O limfadenopatii mówimy wtedy, gdy dochodzi do powiększenia lub zmiany konsystencji jednego węzła chłonnego lub większej liczby węzłów chłonnych. W zależności od lokalizacji węzłów chłonnych za normę przyjmuje się różne ich wymiary. Większość węzłów chłonnych w warunkach fizjologicznych ma wymiar podłużny mniejszy niż 1 cm. Większy zakres tolerancji przyjmuje się dla węzłów pachwinowych oraz umiejscowionych w jamie brzusznej – ich wymiar podłużny nie powinien przekraczać 1,5 cm. W przypadku węzłów łokciowych wymiar ten powinien wynosić mniej niż 0,5 cm. Natomiast obecność jakiegokolwiek węzła chłonnego w okolicy nadobojczykowej będzie nieprawidłowością wymagającą pilnej diagnostyki.

Limfadenopatia w zależności od czasu trwania może być procesem: ostrym (ustępującym w ciągu 3 tygodni), podostrym (trwającym 3-6 tygodni) lub przewlekłym (jeżeli utrzymuje się ponad 6 tygodni)5.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przyczyny powiększenia węzłów chłonnych

Do powiększania się węzłów chłonnych dochodzi w następstwie: pobudzenia komórek w samym węźle i ich proliferacji w odpowiedzi na antygen (np. [...]

Diagnostyka

Z klinicznego punktu widzenia istotne jest to, czy limfadenopatia jest procesem zlokalizowanym (dotyczącym jednego regionu), czy uogólnionym. Zlokalizowane powiększenie obwodowych węzłów [...]

Postępowanie w limfadenopatii zlokalizowanej

Postępowanie z dziećmi, u których stwierdza się obecność powiększonych węzłów chłonnych, jest uzależnione od: wielkości węzłów, ich umiejscowienia, konsystencji oraz współwystępowania [...]

Postępowanie w limfadenopatii uogólnionej

Uogólnione powiększenie węzłów chłonnych jest zazwyczaj objawem choroby ogólnoustrojowej, infekcyjnej lub niezwiązanej z infekcją. Diagnostyka obejmuje wówczas wykonanie zarówno badań laboratoryjnych, [...]

Podsumowanie

Powiększenie węzłów chłonnych jest częstym problemem u dzieci. W większości przypadków nie wymaga poszerzonej diagnostyki czy leczenia. Wśród najczęstszych czynników etiologicznych [...]

Do góry