Rodzina dużego ryzyka krzywdzenia dziecka.
Część 3: Czynniki ryzyka przemocy wobec dziecka

mgr Marta Szwajca
dr n. med. Krzysztof Szwajca
dr hab. n. med. Maciej Pilecki

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży,

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

ul. Mikołaja Kopernika 21A, 31-501 Kraków

e-mail: szwajca.krzysztof@gmail.com

  • Omówienie czynników ryzyka krzywdzenia dziecka dotyczących rodzica i cech dziecka oraz wynikających ze struktury i sposobu funkcjonowania rodziny
  • Opis interakcji w rodzinie, w której dochodzi do krzywdzenia
  • Znaczenie międzypokoleniowej transmisji przemocy w procesie rozwoju relacji w rodzinie


W pierwszym artykule z cyklu poświęconego przemocy w rodzinie i dziecięcym ofiarom krzywdzenia w ogólnych zarysach opisaliśmy zjawisko przemocy wewnątrzrodzinnej i tak scharakteryzowaliśmy rodziców uwikłanych w przemoc wobec swoich dzieci: „Przytłaczająca większość rodziców stosujących przemoc wobec dzieci nie jest agresywnymi »kryminalistami«. To najczęściej samotne, nieszczęśliwe, sfrustrowane młode matki, które samodzielnie wychowują swoje dzieci. Nie planowały ciąży, nie mają nawet podstawowej wiedzy na temat rozwoju dziecka, przez co stawiają mu nierealistyczne wymagania, których niespełnienie prowadzi u nich do wybuchów agresji. Przemoc wobec dzieci stosują albo matki, które same są ofiarami przemocy ze strony swoich partnerów, albo partnerzy tych kobiet, którzy często nie są ojcami dziecka. Połączenie dystresu rodzinnego i nierealistycznych oczekiwań wobec dziecka rodzi przemoc”1. Natomiast w tej części pragniemy doprecyzować ten nieco uproszczony opis, aby wiedza o rodzinnych, sytuacyjnych i indywidualnych (zarówno rodzicielskich, jak i związanych z cechami dziecka) czynnikach ryzyka krzywdzenia dziecka mogła być użyteczna dla lekarzy pediatrów w ich codziennej pracy z pacjentem.

Jak dochodzi do krzywdzenia wewnątrzrodzinnego? Nie ma jednej drogi, ale początków przemocy można szukać już w bardzo wczesnej relacji opiekunów z nowo narodzonym dzieckiem, a nawet… wiele lat przed jego przyjściem na świat.

Międzygeneracyjny przekaz przemocy

Rodzic, który był krzywdzony jako dziecko, z dużym prawdopodobieństwem będzie miał gorsze życie i więcej trudności sprawi mu bycie dobrym opiekunem. Obniżona samoocena, świat postrzegany jako nieprzychylny i niebezpieczny, odczuwane wyższe poziomy lęku wraz z brakiem adekwatnych wzorców dobrego rodzicielstwa tworzą mieszankę, w której stosowanie przemocy staje się bardziej prawdopodobne. Nie zachodzi więc bezpośrednie dziedziczenie jakichś tajemniczych genów przemocy, lecz to trudne dzieciństwo rodzica zmniejsza szanse, że będzie on ciepłym, odpowiednim opiekunem.

Zachowań rodzicielskich uczymy się jako dzieci poprzez obserwowanie swoich opiekunów. Zwykle więc rodzice wychowują potomstwo w sposób przypominający ich własne wychowanie2. Proces ten nazywany jest międzygeneracyjnym przekazem (międzygeneracyjną ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Złożona natura krzywdzenia wewnątrzrodzinnego

Szczególnie niekorzystnie działa kumulacja takich doświadczeń, jak: trudności ekonomiczne, niski poziom wykształcenia, samotne rodzicielstwo z dużą liczbą dzieci pozostających na utrzymaniu13,14. [...]

Czynniki ryzyka krzywdzenia związane z osobą rodzica

Warto podkreślić, że najsilniej związane z ryzykiem krzywdzenia są zmienne dotyczące rodziców i rodziny, a cechy dziecka mają znaczenie drugorzędne. Stith [...]

Czynniki ryzyka krzywdzenia wynikające ze struktury i sposobu funkcjonowania rodziny

Stosunkowo łatwymi do wstępnej oceny czynnikami ryzyka przemocy wewnątrzrodzinnej są te dotyczące struktury i funkcjonowania rodziny. Należą do nich:

Czynniki ryzyka krzywdzenia związane z osobą dziecka

Przemocy w rodzinie częściej doświadczają:

Podsumowanie

Wiedza o czynnikach, które korelują z krzywdzeniem dzieci, jest niezwykle potrzebna. Specjaliści zajmujący się przemocą wewnątrzrodzinną zidentyfikowali wiele z nich. W [...]

Do góry