Temat numeru

Amerykańskie wytyczne dotyczące postępowania w łuszczycy wieku dziecięcego

dr hab. n. med. Anna Baran

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Anna Baran, Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok

• Komentarz do najnowszych wytycznych Amerykańskiej Akademii Dermatologii i Narodowej Fundacji Łuszczycy dotyczących postępowania w dziecięcej postaci tej choroby

• Ocena ciężkości łuszczycy; choroby współistniejące i zaostrzające jej przebieg; aktualne zalecenia terapeutyczne u pacjentów pediatrycznych

• Kierunki dalszych badań nad łuszczycą wieku dziecięcego

W listopadzie 2019 r. w „Journal of American Academy of Dermatology” opublikowano wytyczne Amerykańskiej Akademii Dermatologii i Narodowej Fundacji Łuszczycy, przedstawiające aktualne, oparte na dowodach rekomendacje dotyczące łuszczycy w populacji pediatrycznej. Praca w istotny sposób podkreśla odrębności łuszczycy wieku dziecięcego i łuszczycy osób dorosłych, zarówno w zakresie patofizjologii, obrazu klinicznego, farmakokinetyki, jak i stosowanego leczenia, oraz skupia się na istotnym wpływie choroby na jakość życia i rozwój współchorobowości w populacji dziecięcej. Omówiono 3 główne zagadnienia kliniczne:

  • narzędzia oceny ciężkości łuszczycy i odpowiedzi na leczenie u dzieci z łuszczycą
  • możliwości oceny, diagnozowania i terapii chorób towarzyszących
  • skuteczność poszczególnych metod leczenia łuszczycy.

Specyfika łuszczycy u dzieci

Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą układową, która dotyczy 2-4% populacji na świecie, w tym 1% dzieci. Stanowi 4% wszystkich dermatoz obserwowanych do 16 r.ż. Ponad 30% dorosłych chorujących na łuszczycę zgłasza początek choroby w dzieciństwie. Przed 10 r.ż. łuszczycę rozpoznaje się u ok. 10-12% dzieci.

W pierwszej sekcji omawianych wytycznych autorzy skupili się na odrębnościach pomiędzy łuszczycą wieku dziecięcego i osób dorosłych oraz szeroko omówili szereg chorób współtowarzyszących, których ryzyko jest również istotnie zwiększone w populacji pediatrycznej. Zaznaczyli, że współchorobowość i inne czynniki indywidualne powinny być brane pod uwagę przy wyborze właściwej metody leczenia oraz podkreślili potrzebę edukacji lekarzy, pacjentów i ich opiekunów na temat potencjalnego wpływu łuszczycy na wiele sfer życia i zdrowia.

Ocena ciężkości łuszczycy

W komentowanym artykule zaznaczono, że metodą oceny ciężkości łuszczycy najczęściej używaną w praktyce jest skala Body Surface Area (BSA), którą można stosować także u dzieci. Należy jednak pamiętać, że wskaźnik BSA nie może być jedynym wykładnikiem nasilenia choroby. Trzeba uwzględnić także jej negatywny wpływ na jakość życia. Do tego celu może posłużyć kwestionariusz oceny jakości życia dzieci z chorobami skóry – Children’s Dermatology Life Quality Index (CDLQI), który powinien być stosowany u pacjentów w wieku 4-16 lat. U dzieci w wieku 4-11 lat można również używać wersji obrazkowej CDLQI.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Specyfika łuszczycy u dzieci

Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą układową, która dotyczy 2-4% populacji na świecie, w tym 1% dzieci. Stanowi 4% wszystkich dermatoz obserwowanych [...]

Choroby towarzyszące

W omawianym artykule wspomniano o czynnikach zaostrzających łuszczycę szczególnie istotnych u dzieci, takich jak urazy mechaniczne, zakażenia (przede wszystkim paciorkowcami β-hemolizującymi), [...]

Rola dermatologa

Autorzy wytycznych zwrócili uwagę na kluczową rolę dermatologa w opiece nad pacjentem pediatrycznym z łuszczycą. Podkreślili zarazem, że opieka ta powinna [...]

Kierunki dalszych badań

Na zakończenie wytycznych amerykańscy eksperci podkreślili, że wiedza dotycząca łuszczycy dziecięcej wciąż jest niepełna. Do zagadnień, które wymagają pogłębienia badań, należą [...]

Do góry