Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Izotretynoina w leczeniu trądziku a objawy neuropsychiatryczne

lek. Sylwia Szydłowska

U osób leczonych izotretynoiną zgłaszano ciężkie następstwa neuropsychiatryczne, ale nie ma jednoznacznych dowodów na takie działanie leku. W cytowanym badaniu analizowano elektroniczną dokumentację medyczną pacjentów leczonych w latach 2013-2019 z powodu trądziku i obserwowanych przez minimum rok. Baza danych obejmowała ponad 12 mln chorych w wieku 12-27 lat. Przeanalizowano 30 866 pacjentów, których leczono izotretynoiną, 44 748 leczonych antybiotykami doustnymi, 108 367 leczonych miejscowymi lekami przeciwtrądzikowymi oraz 78 666 osób z trądzikiem, które pozostawały bez leczenia.

Samo rozpoznanie trądziku, nie uwzględniając metody terapii, wiązało się ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia niepożądanych zdarzeń neuropsychiatrycznych (iloraz szans [OR – odds ratio] 1,46; 95% przedział ufności [CI – confidence interv...

Do góry