Redaktorzy działu: lek. Marta Załęska-Kocięcka Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa
lek. Piotr Góral Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Doniesienia ostatniego miesiąca

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (10): 52-56

Wpływ aspiracji skrzepliny podczas PCI w STEMI na rokowanie krótkoterminowe – wyniki badania TASTE

Podczas pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) w leczeniu chorych z zawałem serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST (STEMI) należy rozważyć rutynową aspirację skrzepliny (klasa zaleceń IIa, poziom dowodów B).

Na łamach The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki wieloośrodkowego prospektywnego badania randomizowanego TASTE (Thrombus Aspiration in ST-Elevation Myocardial Infarction in Scandinavia) oceniającego wpływ manualnej aspiracji skrzepliny bezpośrednio przed zabiegiem PCI u chorych ze STEMI na ryzyko zgonu w obserwacji 30-dniowej.

7244 chorych ze STEMI w sposób losowy przydzielono do grupy aspiracji skrzepliny podczas PCI (n= 3621) lub do konwencjonalnego zabiegu PCI ( n= 3623). Wyjściowa charakterystyka kliniczna i demograficzna była porównywalna w obu badanych grupach. Średni wiek uczestników badania wynosił 66 ± 12 lat. W obserwacji 30-dniowej zgon z jakiejkolwiek przyczyny wystąpił z równą częstością w obu badanych grupach (2,8% w grupie aspiracji skrzepliny wraz z PCI  vs 3,0% w grupie wyłącznie PCI, iloraz zagrożeń [HR] 0,94, 95% PU 0,72-1,22, p=0,63). Wyniki nie różniły się również w wyodrębnionych podgrupach niezależnie od wyjściowego przepływu w tętnicy dozawałowej ani od wielkości skrzepliny. Między grupami nie zaobserwowano też istotnej różnicy w częstości ponownych hospitalizacji z powodu kolejnego zawału serca, zakrzepicy w stencie, częstości niewydolności serca ani czasu pierwotnej hospitalizacji.

Wyniki badania TASTE wskazują, że rutynowa aspiracja materiału zakrzepowego podczas PCI w STEMI nie zmniejsza śmiertelności w obserwacji 30-dniowej. Duże znaczenie dla dalszej praktyki klinicznej w STEMI będzie porównanie badanych grup w obserwacji odległej.

N Engl J Med 2013; 369:1587-1597

Angioplastyka wielonaczyniowa w przebiegu STEMI związana z poprawą wyników leczenia

Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PCI) powinna być ograniczona do naczynia odpowiedzialnego za ostry incydent, z wyjątkiem wstrząsu kardiogennego i niedokrwienia utrzymującego się po PCI domniemanej zmiany odpowiedzialnej za ostry incydent (klasa zaleceń IIa, poziom dowodów B)

Autorzy pracy opublikowanej na łamach The New England Journal of Medicine przedstawili wyniki badania oceniającego wpływ wielonaczyniowej angioplastyki wieńcowej obejmującej obok naczynia odpowiedzialnego za ostry incydent również wszystkie istotne zmiany naczyniowe u pacjentów z zawałem z uniesieniem odcinka ST (STEMI) w przebiegu choroby wielonaczyniowej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wpływ aspiracji skrzepliny podczas PCI w STEMI na rokowanie krótkoterminowe – wyniki badania TASTE

Podczas pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) w leczeniu chorych z zawałem serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST (STEMI) należy rozważyć rutynową aspirację [...]

Angioplastyka wielonaczyniowa w przebiegu STEMI związana z poprawą wyników leczenia

Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PCI) powinna być ograniczona do naczynia odpowiedzialnego za ostry incydent, z wyjątkiem wstrząsu kardiogennego i niedokrwienia utrzymującego się [...]

Wpływ wcześnie wykonanej koronarografii na wyniki leczenia pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia bez cech STEMI

Pacjenci po nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) z elektrokardiograficznymi cechami zawału z uniesieniem odcinka ST (STEMI) standardowo są kierowani do pracowni hemodynamicznej w [...]

Dabigatran u chorych z objawową niewydolnością serca i niezastawkowym migotaniem przedsionków

Badanie RE-LY (Randomised Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy) wykazało porównywalną skuteczność dabigatranu w dawce 2 × 110 mg oraz przewagę dabigatranu w dawce 2 × 150 mg [...]

Rywaroksaban u chorych z niewydolnością serca i niezastawkowym migotaniem przedsionków

Badanie ROCKET AF (Rivaroxaban Once daily, oral, direct factor Xa inhibition Compared with vitamin K antagonism for prevention of stroke and Embolism [...]

Edoksaban vs warfaryna w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej – wyniki badania Hokusai-VTE

Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) zarówno w postaci zakrzepicy żył głębokich, jak i zatorowości płucnej wymaga stosowania co najmniej trzymiesięcznej antykoagulacji. [...]

Dabigatran vs warfaryna u chorych z zastawką mechaniczną – wyniki badania RE-ALIGN

W styczniowym numerze Kardiologii po Dyplomie [1] czytali Państwo o wstrzymaniu badania RE-ALIGN (Randomized, phase II study to Evaluate the sAfety and [...]

Kolchicyna w ostrym zapaleniu osierdzia – badanie ICAP

Kolchicyna jest zalecana w leczeniu nawrotów zapalenia osierdzia. Na łamach The New England Journal of Medicine przedstawiono wyniki wieloośrodkowego randomizowanego badania [...]

Resynchronizacja u chorych z mechaniczną dyssynchronią oraz wąskimi zespołami QRS – wyniki badania EchoCRT

U optymalnie leczonych farmakologicznie chorych z rytmem zatokowym i niewydolnością serca (heart failure, HF) w II, III oraz ambulatoryjnej IV klasie czynnościowej [...]
Do góry