Endowaskularne leczenie rozwarstwień aorty piersiowej

dr hab. n. med. prof. UM Mirosław Wilczyński
dr n. med. Marcin Krasoń

Klinika Kardiochirurgii, Centralny Szpital Kliniczny, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. prof. UM Mirosław Wilczyński

Klinika Kardiochirurgii, Centralny Szpital Kliniczny,

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

e-mail: miroslaw.wilczynski@umed.lodz.pl

  • Endowaskularne leczenie rozwarstwień aorty jest mniej inwazyjne, ponieważ nie wymaga użycia krążenia pozaustrojowego, zastosowania sternotomii lub torakotomii, co skutkuje znacznie mniejszą utratą krwi w trakcie zabiegu i mniejszym ryzykiem powikłań pooperacyjnych, a także skróceniem hospitalizacji
  • Ze względu na stosunkowo młodą i ciągle dynamicznie rozwijającą się technikę operacyjną, jaką jest wewnątrznaczyniowe leczenie rozwarstwień i tętniaków aorty, istnieje potrzeba odległych obserwacji w większych grupach chorych leczonych tą metodą


Ostre rozwarstwienie aorty (AAD – acute aortic dissection) należy do najgroźniejszych stanów zagrażających życiu. Szacuje się, że występuje u 3-4 osób na 100 000 pacjentów rocznie1,2. W zależności od momentu pojawienia się pierwszych objawów rozwarstwienia aorty do czasu jego zdiagnozowania AAD dzielimy na ostre (do 2 tygodni) i przewlekłe (powyżej 2 tygodni z przeżyciem pacjenta).

Najczęstsze przyczyny rozwarstwienia aorty to nieleczone nadciśnienie tętnicze, często współistniejące z zaawansowaną miażdżycą, lub czynniki genetyczne związane z kruchością ściany tętnic, takie jak zespół Marfana, zespół Ehlersa-Danlosa czy zespół Loeysa-Dietza.

Mechanizm AAD polega na nagłym pęknięciu błony wewnętrznej (intima) ściany aorty i rozrywaniu jej wzdłuż prądu płynącej pod ciśnieniem krwi, co prowadzi do powstania tzw. światła rzekomego (false lumen). Pęknięcie błony wewnętrznej zwykle przebiega spiralnie w stosunku do osi aorty i nie zawsze obejmuje jej cały obwód.

Rozwarstwienie ściany znacznie osłabia mechaniczną odporność aorty na ciśnienie krwi, co sprawia, że rozwarstwiona aorta poszerza się szybciej do momentu powstania tętniaka rozwarstwiającego. Wzrost średnicy aorty zwiększa ryzyko jej pęknięcia, a jest ono większe w przypadku nadciśnienia. Proces ten przebiega zazwyczaj szybko, ale zależy głównie od ciśnienia krwi panującego w aorcie i jakości pozostałych warstw jej ściany. Nierzadko w rozwarstwieniu aorty typu A dochodzi do uszkodzenia jej kolejnych odgałęzień w łuku, takich jak pień ramienno-głowowy, tętnica szyjna wspólna lewa czy tętnica podobojczykowa. W sytuacji rozległego rozwarstwienia prowadzi to w szybkim tempie do pojawienia się wielu objawów związanych z niedokrwieniem OUN. Podobnie w przypadku penetracji rozwarstwienia ściany aorty w kierunku tętnic wieńcowych oraz samej zastawki aortalnej dochodzi często do objawów ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego i/lub ciężkiej niedomykalności aortalnej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Założenia i cele techniki endowaskularnej

W ostrym rozwarstwieniu aorty zasadniczym celem jest zabezpieczenie/zamknięcie wrót rozwarstwienia i odzyskanie napływu do głównych gałęzi tętniczych odchodzących od pnia aorty [...]

Rozwój chirurgii endowaskularnej w leczeniu rozwarstwień i tętniaków aorty

W ostatnich dwóch dekadach nastąpił olbrzymi postęp w rozwoju technik chirurgii endowaskularnej, co spowodowało, że coraz częściej pacjenci z ostrym lub [...]

Diagnostyka inwazyjna konieczna do endowaskularnego leczenia rozwarstwień aorty

Zasadniczym badaniem rozstrzygającym o postępowaniu w przypadku rozwarstwienia aorty jest badanie angio-TK ze środkiem kontrastowym. Należy zobrazować całość aorty wraz z [...]

Postępowanie lecznicze – wybór metody

W każdym przypadku leczenia tętniaków i rozwarstwień aorty konieczne jest jednoczesne prowadzenie odpowiedniego leczenia farmakologicznego, szczególnie w przeciwdziałaniu nadciśnieniu tętniczemu, często [...]

Technika implantacji stentgraftów w aortę piersiową

Wszystkie stentgrafty, niezależnie od producenta, mają specjalny system do wprowadzania oparty na hydrofilnych cewnikach wprowadzanych przez tętnicę udową, które zapewniają precyzyjne [...]

Powikłan

ia implantacji stentgraftów wewnątrznaczyniowych

Powikłania implantacji stentgraftów wewnątrznaczyniowych można podzielić na wczesne i późne (tab. 2). Do powikłań wczesnych zalicza się: udar, paraplegię, wsteczną dyssekcję [...]

Podsumowanie – korzyści i problemy

Do niezaprzeczalnych korzyści wynikających z możliwości przeprowadzenia zabiegu wewnątrznaczyniowo należy przede wszystkim jego małoinwazyjność (operacja bez użycia krążenia pozaustrojowego, bez konieczności [...]

Do góry