Przypadek kliniczny

Martwica blaszkowata kory mózgu – postać udaru niedokrwiennego mózgu

dr n. med. Kamila Żur-Wyrozumska1,2
lek. Barbara Wach2

1Zakład Dydaktyki Medycznej Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

2Kliniczny Oddział Neurologii z Oddziałem Udarowym, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie

Adres do korespondencji: dr n. med. Kamila Żur-Wyrozumska

Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Urazowym,

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków; e-mail: kamila.zur-wyrozumska@uj.edu.pl

  • W artykule zaprezentowano przypadek 46-letniego pacjenta nadużywającego alkoholu, u którego rozpoznano udar mózgu w postaci martwicy blaszkowatej kory mózgu
  • Na podstawie opisu przypadku omówiono obraz rezonansu magnetycznego, przyczyny i potencjalny patomechanizm martwicy blaszkowatej kory

Czterdziestosześcioletni mężczyzna został skierowany na oddział neurologii z powodu osłabienia kończyn lewych. Pacjent po trwającym 2 tygodnie ciągu alkoholowym od około tygodnia przed przyjęciem nie spożywał alkoholu. Początkowo po odstawieniu alkoholu wystąpiły zaburzenia świadomości i objawy wytwórcze pod postacią omamów wzrokowych i słuchowych. Od około 2 tygodni poprzedzających przyjęcie u mężczyzny występował ból prawej okolicy skroniowej o charakterze rozpierającym, pojawiający się w trakcie kaszlu, wysiłku fizycznego, bez towarzyszących nudności, nadwrażliwości na światło czy dźwięki. Według relacji matki 2 dni przed przyjęciem nagle wystąpił u niego niedowład kończyn lewych.

W wykonanej tomografii komputerowej głowy stwierdzono hipodensyjny obszar w prawej półkuli mózgu. Pacjent poinformował, że 3 tygodnie przed przyjęciem doznał urazu głowy. W wywiadzie były ponadto: zespół uzależnienia od alkoholu, okresowo stosowanie substancji psychoaktywnych (amfetaminy, mefedronu, kokainy), zespół uzależnienia od benzodiazepin.

W badaniu neurologicznym objawy oponowe były ujemne, pacjent przytomny, częściowo zorientowany auto- i allopsychicznie, okresowo reagujący nielogicznie, wykonywał proste polecenia, podawał podwójne widzenie przy spojrzeniu na wprost. Ponadto stwierdzono u mężczyzny oczopląs przy spojrzeniu w skrajnych kierunkach, ośrodkowy niedowład mięśni twarzy po stronie lewej, porażenie lewej kończyny górnej, niedowład lewej kończyny dolnej (wynik w skali Medical Research Council [MRC] 3/5) z osłabieniem napięcia mięśniowego bez objawu Babińskiego, ataksję czterokończynową.

W rezonansie magnetycznym głowy stwierdzono: cechy blaszkowatej martwicy warstwy korowej w obszarze unaczynienia tętnicy środkowej mózgu prawej, podobne cechy świeżego niedokrwienia stwierdzono w obszarach pogranicza unaczynienia w warstwie korowe...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Martwica blaszkowata kory (CLN – cortical laminar necrosis) jest rzadkim rodzajem udaru kory mózgu, powodującym martwicę neuronów, komórek glejowych oraz naczyń [...]

Podsumowanie

Martwica blaszkowata kory jest obszarem uszkodzenia kory mózgowej o różnej etiologii. Stwierdzenie w obrazie rezonansu magnetycznego cech martwicy blaszkowatej kory wymaga [...]

Do góry