Doniesienia kongresowe

Gastrointestinal Cancers Symposium 2018 – przegląd wyników najważniejszych badań

Lek. Bartosz Spławski

W dniach 18-20 stycznia w San Francisco pod auspicjami ASCO odbyło się Gastrointestinal Cancers Symposium 2018. W licznych sesjach ustnych i plakatowych uczestniczyli specjaliści onkologii klinicznej, radioterapii, chorób wewnętrznych, gastroenterologii i innych dziedzin medycyny z całego świata. W trakcie spotkania zaprezentowano najnowsze osiągnięcia naukowe dotyczące nowotworów przełyku i żołądka, trzustki, jelita cienkiego, wątroby i przewodów wątrobowo-żółciowych, okrężnicy, odbytnicy i odbytu.

NOWOTWORY PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA

Zaprezentowano wyniki badania III fazy RAINFALL oceniającego dołączenie ramucyrumabu (ludzkie przeciwciało monoklonalne VEGFR-2 IgG1) do chemioterapii (cisplatyna + kapecytabina lub 5FU) jako leczenia pierwszego rzutu u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołowym żołądka lub połączeniem żołądkowo-przełykowym.

Pacjenci z przerzutowym rakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego kwalifikujący się do chemioterapii pierwszego rzutu, w stanie sprawności ECOG 0-1, byli randomizowani w stosunku 1:1 do dwóch ramion: w jednym otrzymywali ramucyrumab (RAM) – 8 mg/kg i.v. w dniach 1 i 8, w drugim placebo (PL) w cyklach co 21 dni. Wszyscy pacjenci otrzymali kapecytabinę (Cape) lub 5FU + cisplatynę (Cis). Cisplatynę podawano do 6 cykli, natomiast Cape + RAM/placebo były kontynuowane aż do progresji choroby, nieakceptowalnej toksyczności lub innych czynników powodujących zakończenie leczenia. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeżycia wolny od progresji choroby (PFS), natomiast całkowite przeżycie (OS) było drugorzędowym punktem końcowym.

We wnioskach stwierdzono, że u wcześniej nieleczonych pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołowym żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego dodanie ramucyrumabu do chemioterapii pierwszego rzutu powodowało znaczące zmniejszenie (o 25 proc.) ryzyka progresji choroby lub śmierci w pierwszorzędowym punkcie końcowym (PFS). Jednak stosowanie ramucyrumabu nie było związane z lepszym czasem przeżycia całkowitego (OS).

W tej sesji pokazano także ostateczne wyniki badania II fazy CatuNeo badającego dootrzewnową immunoterapię z zastosowaniem bispecyficznego przeciwciała anty-EpCAM/anty-CD3 – katumaksomabu u pacjentów z rozsiewem do otrzewnej w przebiegu raka żołądka.

Pacjenci byli losowo przydzieleni do otrzymania czterech cykli FLOT (5-FU, LV, oksaliplatyna, docetaksel), a następnie dootrzewnowo (i.p.) CATU w rosnących dawkach (10, 20, 50, 150 μg) w dniach 0, 3, 7, 10 lub samej chemioterapii FLOT. Dozwolona b...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

NOWOTWORY PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA

Zaprezentowano wyniki badania III fazy RAINFALL oceniającego dołączenie ramucyrumabu (ludzkie przeciwciało monoklonalne VEGFR-2 IgG1) do chemioterapii (cisplatyna + kapecytabina lub 5FU) [...]

NOWOTWORY OKRĘŻNICY, ODBYTNICY I ODBYTU

W trakcie sesji przedstawiono pierwsze doniesienie z badania II fazy CheckMate – 142 dotyczącego leczenia niwolumabem i ipilimumabem w kohorcie pacjentów [...]

NOWOTWORY WĄTROBY, TRZUSTKI I PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH

Przedstawiono wyniki randomizowanego badania III fazy CELESTIAL oceniającego kabozantynib u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym (HCC), którzy otrzymywali wcześniej sorafenib.

PODSUMOWANIE

Nowotwory układu pokarmowego stanową istotny problem pod względem epidemiologicznym oraz klinicznym. W Polsce są przyczyną ok. 1/5 zachorowań oraz 1/3 zgonów [...]
Do góry