Dążymy do celu

Rola badania 18FDG PET/CT u dzieci z chłoniakiem Hodgkina i chłoniakami nieziarniczymi

Lek. Katarzyna Fronczewska

Prof. dr hab. med. Leszek Królicki

Zakład Medycyny Nuklearnej Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: Prof. Leszek Królicki, Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Obrazowanie metaboliczne z zastosowaniem 18FDG jest obecnie standardem w diagnostyce chłoniaków. Umożliwia ono ocenę stopnia zaawansowania choroby, wczesnej i całkowitej odpowiedzi na zastosowane leczenie, dostarcza danych prognostycznych i wpływa na decyzje terapeutyczne.

Niewątpliwymi zaletami metody jest nieinwazyjny charakter badania oraz dokładność w lokalizacji zmian chorobowych.

Badanie 18FDG PET/CT ma ugruntowaną pozycję w populacji pediatrycznej i jest niezbędnym narzędziem diagnostycznym u dzieci chorych na chłoniaka Hodgkina.

W przypadku chłoniaków nieziarniczych znaczenie badania 18FDG PET/CT nie zostało jeszcze jednoznacznie określone. Jego przyszłe zastosowania określą najpewniej wyniki planowanych badań prospektywnych.

Od czasu wprowadzenia kompleksowego leczenia nowotworów z zastosowaniem cytostatyków, radioterapii i leczenia chirurgicznego obserwuje się stałą poprawę przeżywalności. Obecnie do wyleczenia dochodzi u 70-80 proc. dzieci z rozpoznaniem nowotworu.

Jedną z głównych przyczyn niepowodzeń jest zbyt późno postawiona diagnoza. Przyczynami opóźnienia w rozpoznaniu schorzenia są rzadkie występowanie chorób nowotworowych w populacji dziecięcej i odmienna niż u dorosłych symptomatologia.[1]

Diagnostyka obrazowa dysponuje wieloma wzajemnie się uzupełniającymi badaniami, wykorzystywanymi w rozpoznawaniu oraz monitorowaniu efektów leczenia pacjentów z chorobą nowotworową. Jednym z nich jest badanie z obszaru medycyny nuklearnej – pozytonowa tomografia emisyjna (PET).

Technika PET wykorzystuje izotopy emitujące pozytony. Służą one do znakowania wielu substancji chemicznych, których rozkład w organizmie obrazuje wybrany proces biochemiczny:

  • aktywność określonych układów enzymatycznych,
  • ekspresję układów receptorowych,
  • syntezę swoistych substancji chemicznych.


Podstawową zaletą techniki PET jest możliwość obrazowania molekularnego. W badaniach onkologicznych najczęściej stosowana jest znakowana radioizotopem fluoru deoksyglukoza (18FDG). Jest ona transportowana do komórki przez te same mechanizmy transportujące, co glukoza. Następnie ulega fosforylacji (w reakcji katalizowanej przez heksokinazę). Produktem tej reakcji jest 6-fosfodeoksyglukoza. Nie ulega ona dalszym przemianom w łańcuchu oddechowym, a tym samym gromadzi się w komórce.

Zastosowanie 18FDG w badaniach onkologicznych wiąże się ze zjawiskiem Warburga. Polega ono na odmiennym fenotypie metabolicznym komórek nowotworowych: zużycie glukozy przez komórki nowotworowe jest znacznie większe niż przez komórki prawidłowe. Mo...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Miejsce badania 18FDG PET/CT w ocenie stopnia zaawansowania procesu chorobowego

Podobnie jak w innych nowotworach kluczową rolę w wyborze sposobu leczenia oraz ocenie ryzyka nawrotu choroby odgrywa ocena stopnia zaawansowania choroby [...]

Chłoniak Hodgkina HL

Wyniki badań wskazują na dużą przydatność technik obrazowania metabolicznego w diagnostyce chłoniaków Hodgkina. Wykazują one zwiększone gromadzenie 18FDG u 97-100 proc. [...]

Chłoniaki nieziarnicze NHL

System klasyfikacji klinicznej nieziarniczego chłoniaka złośliwego opiera się na badaniu klinicznym, badaniach obrazowych i badaniach laboratoryjnych. Jego celem jest ocena stopnia [...]

Rola badania 18FDG PET/CT w ocenie odpowiedzi na zastosowane leczenie

Bardzo istotnym czynnikiem rokowniczym w przebiegu chłoniaków jest reakcja na zastosowane leczenie indukcyjne. Pozwala ona na planowanie leczenia w zależności od [...]

Chłoniak Hodgkina

W przebiegu chłoniaka Hodgkina już we wczesnym etapie leczenia możliwa jest ocena odpowiedzi metabolicznej w komórkach guza.[33] Zmniejszone gromadzenie 18FDG w [...]

Chłoniaki nieziarnicze

W chłoniakach nieziarniczych komórki nowotworowe stanowią 85 proc. masy guza. W przeciwieństwie do HL, zmniejszenie wychwytu 18FDG w chłoniaku nieziarniczym odzwierciedla [...]

Podsumowanie

1.Badanie 18FDG PET/CT ma ugruntowaną pozycję i jest niezbędnym narzędziem pozwalającym oceniać stopień zaawansowania choroby przed rozpoczęciem leczenia, wczesną odpowiedź na [...]

Do góry