Aktualności naukowe

Atezolizumab i nab-paklitaksel w zaawansowanym raku piersi – wyniki badania III fazy IMpassion130

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Nieoperacyjny lokalnie zaawansowany lub przerzutowy potrójnie ujemny (negatywny pod względem receptorów hormonalnych i HER2-ujemny) rak piersi jest agresywną chorobą o bardzo złym rokowaniu.

W prezentowanym badaniu fazy III pacjentki z nieleczonym, przerzutowym potrójnie negatywnym rakiem piersi przydzielano losowo (w stosunku 1:1) do otrzymywania atezolizumabu i nab-paklitakselu lub placebo i nab-paklitakselu. Chore kontynuowały leczenie do czasu wystąpienia progresji choroby lub pojawienia się niedopuszczalnych działań toksycznych. Czynnikami stratyfikacji były: otrzymanie lub nie neoadiuwantowej lub adiuwantowej terapii z zastosowaniem taksanów, obecność lub brak przerzutów do wątroby, ekspresja PD-L1 (wynik pozytywny vs. negatywny) na początku badania. Dwa główne punkty końcowe obejmowały czas przeżycia bez progresji oraz całkowity czas przeżycia w leczonej populacji.

Do góry