Aktualności naukowe

Terapia uzupełniająca olaparybem u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika – wyniki badania III fazy SOLO-1

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

U większości kobiet z nowo zdiagnozowanym zaawansowanym rakiem jajnika dochodzi do nawrotu w ciągu trzech lat po standardowym leczeniu chirurgicznym i chemioterapii opartej na związkach platyny. Korzyści z zastosowania olaparybu – doustnego inhibitora PARP – w nawrotowej chorobie zostały dobrze udokumentowane. Jednak korzyści płynące ze stosowania olaparybu jako leczenia podtrzymującego w nowo rozpoznanej chorobie były niejasne.

Przeprowadzono międzynarodowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy III w celu oceny skuteczności olaparybu jako leczenia podtrzymującego u pacjentek z nowo zdiagnozowanym zaawansowanym (FIGO w stopniu III lub IV) surowiczym lub endome...

Do góry