Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Rywaroksaban w profilaktyce przeciwzakrzepowej u leczonych ambulatoryjnie pacjentów z rakiem o wysokim ryzyku wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Pacjenci leczeni ambulatoryjnie, którzy otrzymują systemową terapię przeciwnowotworową, są narażeni na różne ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jednocześnie korzyści z profilaktyki przeciwzakrzepowej u tych pacjentów są niepewne.

W prezentowanym podwójnie zaślepionym, randomizowanym badaniu z udziałem ambulatoryjnych pacjentów z chorobą nowotworową z wysokim ryzykiem ŻChZZ (punktacja według Khorana ≥2, w skali od 0 do 6) losowo przydzielano pacjentów bez zakrzepicy żył głę...

Spośród 1080 włączonych pacjentów 49 (4,5%) miało zakrzepicę podczas fazy przesiewowej i nie zostali oni poddani randomizacji. Spośród 841 pacjentów poddanych randomizacji pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 25 z 420 (6,0%) w grupie rywaroksa...

Do góry