Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
DS-8201 u pacjentów z uprzednio leczonym HER2-dodatnim rakiem żołądka

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Trastuzumab derukstekan (DS-8201) jest koniugatem przeciwciało–lek składającym się z przeciwciała anty-HER2 (ludzki receptor naskórkowego czynnika wzrostu 2) i cytotoksycznego inhibitora topoizomerazy I. Lek może być skuteczny u pacjentów z zaawansowanym HER2-dodatnim rakiem żołądka.

W prezentowanym badaniu II fazy porównano zastosowanie trastuzumabu derukstekanu z chemioterapią u pacjentów z zaawansowanym HER2-dodatnim rakiem żołądka. Pacjentów z potwierdzonym HER2-dodatnim gruczolakorakiem żołądka lub przełyku, u których nas...

Spośród 187 leczonych pacjentów 125 otrzymało trastuzumab derukstekan, a 62 chemioterapię (55 irynotekan i 7 paklitaksel). Obiektywną odpowiedź odnotowano u 51% pacjentów w grupie trastuzumabu derukstekanu, w porównaniu z 14% pacjentów w grupie wy...

Do góry