Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Wybrane doniesienia z kongresu European Society for Medical Oncology (ESMO) 2021
Badanie PACIFIC-R: Czas trwania leczenia i analiza pośrednia czasu przeżycia bez progresji choroby u pacjentów z nieoperacyjnym NSCLC w stadium III leczonych durwalumabem po chemioradioterapii w warunkach rzeczywistych

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Konsolidacyjna terapia durwalumabem do 12 miesięcy (schemat PACIFIC) jest obecnie standardem postępowania u pacjentów z nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC – non-small cell lung carcinoma) w stadium III bez progresji choroby po chemioradioterapii (CRT – chemoradiotherapy) opartej na platynie. W badaniu PACIFIC-R oceniono skuteczność durwalumabu w tej populacji pacjentów w warunkach rzeczywistych.

PACIFIC-R było dużym międzynarodowym badaniem obserwacyjnym obejmującym pacjentów, którzy otrzymali ≥1 dawkę durwalumabu (10 mg/kg co 2 tygodnie) w ramach programu rozszerzonego dostępu zainicjowanego przez firmę AstraZeneca.

Do góry