Długoterminowa opieka nad dzieckiem z astmą – rola pediatry

lek. Aleksandra Tylewicz1
lek. Agata Żebrowska1
dr hab. n. med. Adam Sybilski, prof. CMKP1,2

1Klinika Chorób Dziecięcych i Noworodkowych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

2II Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Adam Sybilski, prof. CMKP

II Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

adam.sybilski@cskmswia.gov.pl

  • Specyfika przebiegu astmy oraz opieki nad chorym w zależności od jego wieku
  • Lekarz POZ czy specjalista? Rola lekarza pediatry/lekarza rodzinnego w długoterminowej opiece a zadania specjalisty
  • Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u dzieci z podejrzeniem/rozpoznaniem astmy oraz w przypadku zaostrzeń choroby w zależności od stopnia jej zaawansowania, intensywności leczenia i wieku pacjenta


Astma oskrzelowa jest najczęstszą przewlekłą chorobą dolnych dróg oddechowych w populacji dziecięcej. Charakteryzuje się zmiennością objawów i nasilenia w czasie. Szacuje się, że obecnie w Polsce na astmę może cierpieć 6-20% dzieci, z czego jedynie u 3-8% choroba ta została rozpoznana przez lekarza. Astma ze względu na jej szerokie rozpowszechnienie stanowi poważny problem społeczny, będąc główną przyczyną nieobecności w szkole czy wizyt na szpitalnym oddziale ratunkowym i hospitalizacji.

Definicja i patogeneza astmy

Podstawową i stałą cechą astmy jest zapalenie dróg oddechowych. Proces zapalny toczący się w oskrzelach średniego i małego kalibru, w którym uczestniczy wiele podtypów komórek, prowadzi do nadwrażliwości dróg oddechowych. Konsekwencją przewlekłego procesu zapalnego jest ograniczenie przepływu powietrza w oskrzelach, spowodowane przez początkowy skurcz mięśniówki gładkiej oskrzeli, co skutkuje obrzękiem błony śluzowej, nadmiernym gromadzeniem się lepkiej, gęstej wydzieliny w świetle oskrzeli oraz rozwojem przewlekłych zmian w obrębie nabłonka oskrzeli (remodeling)1.

Astma oskrzelowa jest chorobą heterogenną, a różnorodność jej przebiegu próbuje się klasyfikować na podstawie podziałów ze względu na fenotypy i endotypy (astma związana z otyłością, atopowa, wywoływana infekcjami czy wysiłkowa), ciężkość, kontrolę choroby (astma kontrolowana [najczęściej występująca w populacji], częściowo kontrolowana i niekontrolowana z częstymi zaostrzeniami), a także na wiek (ze względu na różną patofizjologię i obraz choroby w okresie niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym oraz w okresie dojrzewania)2. W populacji pediatrycznej najczęściej występuje astma atopowa, u której podłoża leżą mechanizmy IgE-zależne.

Specyfika przebiegu astmy w zależności od wieku

Dzieci poniżej 5 roku życia

W badaniach nad naturalnym przebiegiem astmy wykazano, że w niemal 80% przypadków choroba ta rozpoczyna się w ciągu pierwszych 6 lat życia3. Klasyczne objawy astmy wczesnodziecięcej, takie jak świsty oraz kaszel, są często obserwowane również u dz...

 

Dzieci w wieku 5-12 lat

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Definicja i patogeneza astmy

Podstawową i stałą cechą astmy jest zapalenie dróg oddechowych. Proces zapalny toczący się w oskrzelach średniego i małego kalibru, w którym [...]

Specyfika przebiegu astmy w zależności od wieku

W badaniach nad naturalnym przebiegiem astmy wykazano, że w niemal 80% przypadków choroba ta rozpoczyna się w ciągu pierwszych 6 lat [...]

Dziecko z astmą w gabinecie lekarza POZ – specyfika opieki i diagnozy

W aktualnie obowiązujących wytycznych i standardach postępowania wyodrębniono grupę pacjentów poniżej 5 roku życia i poświęcono szczególną uwagę postępowaniu w astmie [...]

Określenie nasilenia choroby

Obecny podział astmy na łagodną, umiarkowaną i ciężką opiera się na określeniu minimalnego poziomu intensywności leczenia, jakie należy prowadzić, aby uzyskać [...]

Najczęstsze błędy w rozpoznawaniu i leczeniu astmy

Błędy w diagnostyce i terapii astmy można popełnić na wielu etapach, począwszy od badania podmiotowego (niewłaściwa interpretacja zgłaszanych przez opiekunów objawów), [...]

Schematy leczenia astmy dla populacji pediatrycznej

Tabela 4 zawiera przegląd głównych grup leków rekomendowanych w leczeniu astmy oskrzelowej przez Global Initiative for Asthma (GINA). Z kolei w [...]

Wiek pacjenta a stosowanie się do zaleceń

W badaniach wykazano, że wiek pacjenta ma wpływ na stosowanie się do zaleceń lekarskich, zwłaszcza ma on znaczenie w populacji pediatrycznej. [...]

Astma jako choroba przewlekła

Większość pacjentów można spokojnie i bezpiecznie diagnozować oraz leczyć w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz rodzinny oraz lekarz pediatra mają optymalne [...]

Zaostrzenia

Na rycinach 2 i 3 przedstawiono schematy postępowania w zaostrzeniu astmy w zależności od wieku dziecka w ramach opieki ambulatoryjnej7.

Podsumowanie

Mając na uwadze przewlekły charakter astmy oskrzelowej, choroba ta może, a nawet powinna, być diagnozowana i leczona przez lekarzy pediatrów oraz [...]

Do góry