Praktyka kliniczna

Dlaczego pacjenci z łuszczycą nie stosują terapii miejscowej zgodnie z zaleceniami?

dr hab. n. med. Anna Baran
prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Anna Baran

Klinika Dermatologii i Wenerologii

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14

15-540 Białystok

e-mail: anna.baran@umb.edu.pl

Small baran anna opt

dr hab. n. med. Anna Baran

Small flisiak iwona opt

prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

  • Nawet 97% pacjentów nie przestrzega zaleceń dotyczących terapii miejscowej łuszczycy
  • Jakie są przyczyny tego zjawiska?
  • Co zrobić, by zwiększyć stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich?

Łuszczyca to przewlekła, zapalna dermatoza o podłożu genetycznym i immunologicznym, która dotyczy 2-4% populacji na świecie, w tym około miliona osób w Polsce. Jest schorzeniem ogólnoustrojowym, ściśle związanym z chorobami kardiometabolicznymi i znacząco obniżającym jakość życia1-3. Ze względu na rozwój chorób towarzyszących stanowi nie tylko poważny problem zdrowotny, lecz także socjoekonomiczny. W procesie diagnostyczno-terapeutycznym osób z łuszczycą niezwykle istotna jest edukacja dotycząca charakteru choroby oraz metod jej leczenia. W łuszczycy o łagodnym przebiegu terapia miejscowa zwykle jest wystarczająca, natomiast w postaciach od umiarkowanej do ciężkiej stosuje się ją w połączeniu z fototerapią lub terapią systemową1.

W praktyce klinicznej często nie zdajemy sobie sprawy, jak poważnym problemem jest nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów z łuszczycą. Według danych z piśmiennictwa dotyczy to 30-97% przypadków2-4. Podłoże tego zjawiska jest wieloczynnikowe i obejmuje 3 sfery: socjodemograficzną – dotyczącą pacjenta, odnoszącą się do jego choroby oraz związaną ze skutecznością i bezpieczeństwem leczenia. Istotne są również czynniki, które dodatkowo modulują przestrzeganie zaleceń lekarskich, takie jak funkcjonowanie opieki zdrowotnej lub koszty terapii3-5.

W artykule przedstawiono problem nieprzestrzegania zaleceń dermatologicznych przez pacjentów z łuszczycą, podjęto próbę oceny czynników sprawczych i mogących wpływać na poprawę tych zachowań, a zarazem prowadzić do lepszych efektów terapeutycznych.

Podstawowe pojęcia: compliance i adherence

W odniesieniu do relacji lekarz–pacjent w piśmiennictwie anglojęzycznym często stosuje się pojęcie „compliance”. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia oznacza ono zakres, w jakim pacjent przestrzega dawki i czasu przyjęcia leku zgodnie z zaleceniami. Natomiast termin „adherence” odnosi się do przestrzegania zaleceń lekarskich z aktywnym udziałem pacjenta. Oznacza zakres, w jakim zachowanie pacjenta pozostaje zgodne z zaleceniami lekarza dotyczącymi przyjmowania leków, przestrzegania zaleceń dietetycznych i modyfikacji stylu życia3.

Główne przyczyny niestosowania się pacjentów do zaleceń lekarskich

Przewlekły i nawrotowy przebieg łuszczycy wpływa negatywnie na jakość życia pacjentów oraz na stosowanie się przez nich do zaleceń terapeutycznych. Panująca obecnie trudna sytuacja wywołana pandemią COVID-19 dodatkowo negatywnie oddziałuje na stan psychoemocjonalny chorych, utrudnia dostęp do opieki medycznej oraz zdolność (lub chęć) do stosowania terapii.

Wang i wsp. wykazali, że spośród 926 pacjentów z łuszczycą w okresie od lutego do marca 2020 r. aż 634 (68,5%) nie stosowało się do zaleceń lekarskich. Dotyczyło to częściej osób leczonych konwencjonalną terapią systemową (skorygowany iloraz szans [AOR – adjusted odds ratio]: 2,67; 95% przedział ufności [CI – confidence interval] 1,40-5,10) i miejscową (AOR: 4,51; 95% CI: 2,66-7,65) niż leczonych lekami biologicznymi4. Autorzy wykazali znamienne nasilenie zmian łuszczycowych u pacjentów niestosujących w tym czasie terapii oraz istotny związek z odczuwanym stresem, lękiem i depresją4.

We wcześniejszych badaniach również wykazano, że poziom niestosowania się do zaleceń lekarskich jest niższy w przypadku terapii biologicznej niż tradycyjnej systemowej. W przypadku terapii miejscowej waha się on w zakresie 8-88%5,6. Wykazano, że >1/3 pierwszorazowych pacjentów z łuszczycą nie realizuje wystawionej przez lekarza recepty, a 39-73% nie stosuje leków zgodnie z zaleceniem lekarza7.

Przyczyn omawianego zjawiska jest wiele. Feldman i wsp. zebrali je w 3 główne grupy:

  • pierwsza dotyczy charakterystyki pacjenta (m.in. wiek, płeć, czynniki genetyczne, cechy charakteru, status materialny, miejsce zamieszkania, grupa etniczna, zapominalstwo, gotowość do poświęcenia czasu i pieniędzy)
  • druga odnosi się do choroby, czyli charakteru zmian skórnych, ich rozległości i lokalizacji oraz wpływu na jakość życia
  • trzecia obejmuje charakterystykę terapii, jej skuteczność i bezpieczeństwo, koszt, wygodę stosowania8.

Wszystkie te czynniki zazębiają się, tworząc rodzaj zamkniętego koła, wpływają na poziom stosowania się do zaleceń terapeutycznych, a zarazem na wyniki leczenia, te zaś wywierają wpływ na satysfakcję pacjentów i ponownie na adherence8.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę czynniki związane z funkcjonowaniem opieki medycznej, takie jak dostęp do niej czy posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Istotne jest również wsparcie udzielane choremu przez inne osoby (z rodziny i otoczenia)8. Niewątpliwie podstawą adherence jest odpowiednia relacja lekarz–pacjent, oparta na dialogu, edukacji i włączeniu chorego w podejmowanie decyzji o różnych opcjach leczenia, w tym wyborze preparatów miejscowych dostosowanych nie tylko do potrzeb medycznych, lecz także preferowanego przez pacjenta podłoża.

Do najważniejszych przyczyn niewłaściwego stosowania terapii miejscowej należą:

  • brak wiary w jej skuteczność
  • obawa o bezpieczeństwo stosowanych leków
  • niekorzystne właściwości kosmetyczne preparatów (konsystencja, zapach, barwienie skóry lub ubrań)
  • zbyt długi czas potrzebny na ich aplikację.

Brak wiary w skuteczność i obawa o bezpieczeństwo terapii

Należy podkreślić, że właśnie skuteczność leczenia jest jednym z głównych czynników warunkujących przestrzeganie zaleceń lekarskich przez chorych na łuszczycę. Devaux i wsp. na podstawie szerokiej analizy badań określili poziom przestrzegania zaleceń dotyczących terapii miejscowej przez pacjentów z łuszczycą na 50-60%. Rekomendowaną dawkę preparatu stosowało 35-72% chorych. Częściej zaleceń lekarskich przestrzegały osoby w młodszym wieku i te z wcześniejszym początkiem łuszczycy9.

Do góry