Najnowsze badania

Kwas acetylosalicylowy poprawia rokowanie w czerniaku

Lek. Paweł Traczewski

 

Kwas acetylosalicylowy poprawia rokowanie w czerniaku

Czerniak jest jednym z najgroźniejszych nowotworów – jego częstość występowania rośnie z dekady na dekadę. Pięcioletni okres przeżycia wynosi zaledwie 18 proc. u pacjentów z odległymi przerzutami. Chociaż nowe terapie, w tym inhibitory protoonkogenu BRAF i przeciwciała przeciw białku programowanej śmierci komórki 1, przyniosły dużą poprawę rokowania, efekty leczenia wciąż są niezadowalające. Badania na modelach mysich sugerują, że wytwarzane przez czerniaka prostaglandyny wraz z płytkami krwi przyczyniają się do progresji nowotworu i upośledzenia odpowiedzi odpornościowej przeciwko komórkom nowotworowym. Opierając się na tych przesłankach, naukowcy z USA przeprowadzili badanie mające na celu ustalenie, czy kwas acetylosalicylowy wydłuża okres przeżycia pacjentów z czerniakiem.

Przeprowadzono retrospektywne badanie z udziałem 1522 pacjentów Indiana University Health, u których w latach 2000-2014 zdiagnozowano czerniaka. Obserwacja kończyła się we wrześniu 2016 roku. Analizy zarówno jednozmiennowa, jak i skorygowana pod względem wieku, płci, stadiów zaawansowania nowotworu i rodzaju terapii wykazały, że stosowanie kwasu acetylosalicylowego wiąże się z dłuższym całkowitym okresem przeżycia (współczynnik ryzyka HR 0,58; 95% CI 0,45-0,75). Zależności tej nie wykazano u pacjentów z czerniakiem in situ i w stadium I zaawansowania, ale taką korelację stwierdzono w przypadku stadium II (HR 0,45; 95% CI 0,24-0,82) i stadium III zaawansowania (HR 0,55; 95% CI 0,27-1,13). Ponadto w przypadku pacjentów stosujących kwas acetylosalicylowy zachodziło mniejsze prawdopodobieństwo rozpoznania czerniaka w stadium III lub IV.

Opisane badanie pozwala przypuszczać, że kwas acetylosalicylowy pozwala chorym na czerniaka na odniesienie korzyści w aspekcie okresu przeżycia. Słabością badania jest jego obserwacyjny charakter. Dla ustalenia potencjału terapeutycznego kwasu acetylosalicylowego w tej grupie pacjentów konieczne będzie przeprowadzenie dalszych badań.

Do góry