Regulamin Serwisu podyplomie.pl1. Informacje ogólne

a) Serwis podyplomie.pl, zwany w dalszej części dokumentu Serwisem, jest portalem internetowym należącym do Medical Tribune Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 44C Medical Tribune Polska Sp. z o.o., NIP: 521-008-60-45  jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060608 i zwana jest dalej Usługodawcą.

b) Serwis jest portalem informacyjnym, promocyjnym oraz handlowym skierowanym do osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy fachowej na tematy medyczne lub zakupem produktów Usługodawcy (czasopisma, książki, wstępy na kongresy) w sklepie internetowym.

2. Podstawowe warunki korzystania z Serwisu

a) Dostęp do Serwisu jest dobrowolny.

b) Dostęp do informacji zawartych w serwisie jest zróżnicowany:

• podstawowe informacje są dostępne dla każdego użytkownika Internetu – gościa Serwisu;

• część podstron serwisu podyplomie.pl, jest dostępna tylko dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz. 1381, z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami); dostęp do tych stron jest przyznawany użytkownikom po dokonaniu rejestracji oraz weryfikacji danych;

• wybrane strony mogą być dostępne jedynie po dokonaniu płatności za dostęp – jednorazowo bądź w formie subskrypcji; informacja o konieczności dokonania płatności będzie przekazana Użytkownikowi w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości. Dostęp będzie aktywny w ograniczonym przedziale czasu, zgodnie z informacją podaną przy zakupie danego dostępu.

c) Korzystając z Serwisu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

d) Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od Użytkowników podczas korzystania z Serwisu, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

e) Rejestracja w Serwisie umożliwia dostęp do innych, wybranych serwisów internetowych prowadzonych przez Usługodawcę.

f) Zasady zakupu produktów Usługodawcy w sklepie internetowym oraz subskrypcji do stron płatnych są regulowane odrębnymi regulaminami.

g) Zakres usług Serwisu może być rozszerzany przez Usługodawcę.

h) Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o dostęp do poszczególnych usług Serwisu – za wyjątkiem usług płatnych, za które Użytkownik wniósł opłaty, a Usługodawca je przyjął.

3. Prawa i możliwości Użytkowników Serwisu

a) Użytkownik rejestrujący się w Serwisie jest zobowiązany do dostarczenia prawdziwych informacji w procesie rejestracji. W szczególności chodzi tu o dane konieczne do identyfikacji Użytkownika jako osoby mającej prawo do wglądu do części serwisu zawierającej informacje medyczne.

b) Użytkownik powinien, w miarę możliwości, dokonywać aktualizacji swoich danych. Brak aktualnych danych może spowodować ograniczenie dostępu do stron przeznaczonych dla osób zarejestrowanych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez użytkownika nieaktualnymi danymi.

c) Usługodawca może ograniczyć lub wykluczyć dostęp do treści wymagających logowania, jeśli zachodzi przypuszczenie, iż Użytkownik w procesie rejestracji podał nieprawdziwe dane.

d) Dokonując rejestracji, Użytkownik akceptuje w pełni niniejszy Regulamin.

e) Użytkownik może posiadać tylko jedno konto dostępowe do Serwisu i tylko ten Użytkownik może z konta korzystać.

f) Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy danych dostępowych do Serwisu i przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie skutki spowodowane zarówno swoim dostępem, jak i nieuprawnionym dostępem do Serwisu przez osoby, którym ujawnił swoje dane dostępowe (w szczególności login i hasło).

g) Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do Serwisu za pomocą jego hasła albo o zarejestrowaniu się w Serwisie za pomocą jego konta pocztowego.

h) Użytkownicy Serwisu mają prawo do korzystania z możliwości i usług udostępnianych w Serwisie, a w szczególności do:

• przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych;
• komentowania i oceniania udostępnionych w Serwisie materiałów w zakresie udostępnionym przez Usługodawcę;
• porozumiewania się z innymi użytkownikami Serwisu i Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego i innych usług udostępnionych przez Usługodawcę;
• publikowania w Serwisie własnych opracowań i innych materiałów w zakresie udostępnionym przez Usługodawcę.
i) Użytkownik może w każdej chwili zlikwidować konto w Serwisie – poprzez kontakt z Usługodawcą.
j) Usługodawca, w uzasadnionych przypadkach, może odmówić Użytkownikowi rejestracji w Serwisie.

4. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

a) W procesie rejestracji w Serwisie Użytkownik jest proszony o podanie następujących danych osobowych:

• imię i nazwisko;
• wykształcenie i wykonywany zawód;
• numer prawa wykonywania zawodu (w przypadku lekarzy);
• numer legitymacji studenckiej (w przypadku studentów
medycyny/stomatologii/farmacji);
• adres zamieszkania;
• telefon kontaktowy;
• adres miejsca pracy;
• adres e-mail.


b) Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

c) Usługodawca może dokonać weryfikacji danych podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji.

d) Usługodawca, w przypadku wątpliwości, może zażądać potwierdzenia danych poprzez przesłanie podpisanego przez użytkownika oświadczenia o prawdziwości danych bądź innych dokumentów (np. kopii legitymacji studenckiej).

e) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych.

f) Administratorem danych zgromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Medical Tribune Polska Sp. z o.o.

g) Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Usługodawcę:

• w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu;
• w celach marketingowych i statystycznych;
• w celu reklamy bądź badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników.


h) Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania, uaktualniania i sprostowania danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi Serwisu dostęp do dotyczących go danych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

i) Usługodawca nie będzie przekazywać, sprzedawać czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.

j) Poprzez podanie adresu e-mail Użytkownik zgadza się na:

• otrzymywanie na podany adres informacji związanych z bieżącym działaniem Serwisu;

• otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail informacji reklamowych, handlowych w zakresie świadczonych usług oraz oferowanych towarów przez Usługodawcę oraz zleceniodawców i reklamodawców Usługodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


k) Użytkownik może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości reklamowych i handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonywane jest poprzez usunięcie konta w Serwisie.

l) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawidłowego adresu e-mail lub braku aktualizacji adresu e-mail w przypadku jego zmiany przez Użytkownika.

m) Usługodawca gwarantuje każdemu Użytkownikowi Serwisu ochronę danych osobowych w sposób zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych.

n) Aby osiągnąć powyższy cel, Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich możliwych zabezpieczeń, mających na celu ochronę danych osobowych Użytkowników, m.in. poprzez:

• uniemożliwienie osobom niepowołanym dostępu do danych osobowych;
• udostępnienie systemu zarządzania treścią Serwisu tylko autoryzowanym użytkownikom (redaktorom) i ze zidentyfikowanych komputerów w sieci;
• zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem;
• szyfrowanie transmisji danych za pomocą klucza SSL.


o) Usługodawca zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji technicznych związanych z wizytami Użytkowników w Serwisie, np.:

• adres IP (lokalizacja sieciowa komputera Użytkownika);
• źródło odwiedzin w Serwisie (np. adresy stron internetowych, wyszukiwarki);
• odwiedzane przez Użytkowników podstrony Serwisu.


5. Działania Użytkowników Serwisu

a) Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik w pełni zgadza się, że jego aktywność w Serwisie:

• nie może być sprzeczna z normami kultury i z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także niebezpieczna dla innych – oznacza to, że Użytkownik nie będzie przesyłać ani umieszczać w Serwisie żadnych informacji czy wypowiedzi wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, wzywających do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa;
• nie może naruszać praw innych Użytkowników Serwisu, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi – oznacza to powstrzymanie się przez Użytkownika od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych, a także zbierania lub usuwania jakichkolwiek danych o innych Użytkownikach Serwisu;
• nie może naruszać zaufania do Usługodawcy i innych użytkowników Serwisu – w związku z tym Użytkownik nie może dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, lub mogących wyrządzić jakąkolwiek szkodę użytkownikom Serwisu;
• nie będzie obejmować żadnych działań mających na celu utrudnianie lub uniemożliwianie innym Użytkownikom korzystania z Serwisu czy w jakikolwiek sposób szkodzących Serwisowi, np.: przesyłania wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także dostarczania jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić Usługodawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakiegokolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa i tajemnice handlowe;
• nie może służyć kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług jakichkolwiek firm prowadzących działalność komercyjną;
• Użytkownik nie może wykorzystywać możliwości przesyłania materiałów do promowania jakiejkolwiek własnej działalności komercyjnej bądź jakichkolwiek reklam bez wcześniejszej zgody Usługodawcy;
• nie może służyć świadczeniu usług o charakterze medycznym w jakiejkolwiek formie, a w szczególności sprzedaży produktów medycznych i farmaceutycznych czy udzielania porad diagnostycznych.


b) Użytkownik zgadza się, aby Usługodawca zmodyfikował bądź usunął każdy jego wpis na stronie, jeśli według Usługodawcy narusza powyższe zastrzeżenia.

c) W szczególnie rażących przypadkach naruszenia powyższych zasad Usługodawca może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu.

d) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za próby świadczenia przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek usług o charakterze medycznym.

e) Jeżeli Użytkownik uważa, że jego lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub inne prawa zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w ramach Serwisu, jest proszony o przesłanie zawiadomienia na następujący adres: kontakt@podyplomie.pl.


6. Odpowiedzialność Usługodawcy

a) Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

b) Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł oraz według najlepszej wiedzy pracowników i współpracowników Serwisu są rzetelne.

c) Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

d) Prezentowane w Serwisie poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów (Użytkowników) i jako takie nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

e) Usługodawca dokłada wszelkich starań, by unikać publikowania informacji bądź opinii mylących lub niedokładnych. Podkreślić jednak należy, że odpowiedzialność za informacje i opinie przekazywane w artykułach i ogłoszeniach spoczywa na ich autorach, a Usługodawca nie odpowiada za konsekwencje błędnych decyzji podjętych na ich podstawie. Wszelkie decyzje na temat stosowania reklamowanych i opisywanych w Serwisie leków powinny być podejmowane po zapoznaniu się z informacją zawartą w dołączonej do leku ulotce opracowanej przez producenta leku.


7. Warunki techniczne

a) W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:

• połączenie z siecią Internet;
• komputer;
• przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer, Firefox, Opera) w aktualnej wersji;
• w przypadku niektórych elementów Serwisu może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.


b) Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne niezależne od redakcji problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Serwisu. W takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Serwisu.


8. Prawa autorskie

a) Usługodawca oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

b) Usługodawca informuje, że zawarte w Serwisie teksty, znaki towarowe, logo, zdjęcia i inne oryginalne materiały oraz przyjęty układ i dobór kolorów stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

c) Wykorzystywanie treści Serwisu w celach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Usługodawcy.

9. Postanowienia końcowe:

a) Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności – cywilnej, karnej i administracyjnej – za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu.

b) Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.

c) O planowanych zmianach treści regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie.

d) Wszelkie pytania i wątpliwości mogą być zgłaszane na adres: kontakt@podyplomie.pl.