Redaktorzy działu: lek. Marta Załęska-Kocięcka Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa
lek. Piotr Góral Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Doniesienia ostatniego miesiąca

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (9): 61-64

Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka systemem AMPLATZER Cardiac Plug w migotaniu przedsionków u chorych z przeciwwskazaniem do leczenia przeciwkrzepliwego

Uszko lewego przedsionka (left atrial appendage, LAA) jest głównym miejscem powstawania skrzeplin u chorych z migotaniem przedsionków (atrial fibrillation, AF). Zgodnie z zaleceniami European Society of Cardiology u pacjentów wysokiego ryzyka udaru i z przeciwwskazaniem do leczenia przeciwkrzepliwego można rozważyć wykonanie przezskórnego zabiegu zamknięcia LAA (klasa zaleceń IIb, poziom dowodów B).

Na łamach Journal of the American College of Cardiology opublikowano wyniki kanadyjskiego badania z udziałem 52 chorych z niezastawkowym AF i przeciwwskazaniami do doustnego leczenia przeciwkrzepliwego poddanych przezskórnemu zamknięciu LAA z wykorzystaniem systemu AMPLATZER Cardiac Plug (ACP). Średni wiek uczestników wynosił 74±8 lat, średnie ryzyko udaru mózgu w skali CHADS2 wynosiło 3 punkty, a w skali CHA2DS2-VASc – 5 punktów. Ryzyko powikłań krwotocznych wynosiło średnio 4 punkty w skali HAS-BLED. Najczęstszymi przeciwwskazaniami do przewlekłej antykoagulacji były poważne krwawienia: u 34,6% chorych śródczaszkowe, u 23,1% poważne krwawienia z przewodu pokarmowego oraz u 13,5% samoistne krwiaki śródmięśniowe. W czasie zabiegu podawano heparynę niefrakcjonowaną w dawce dostosowywanej tak, aby ACT wynosiło >250 sekund. Po zabiegu nie podawano leków przeciwkrzepliwych, a jedynie przez 30 do 180 dni stosowano najczęściej podwójne leczenie przeciwpłytkowe (kwas acetylosalicylowy w dawce 80-325 mg/24 h w połączeniu z klopidogrelem w dawce 75 mg/24 h) lub wyłącznie kwas acetylosalicylowy lub klopidogrel, a następnie jeden lek przeciwpłytkowy. Zabieg był skuteczny u 98,1% chorych. W czasie zabiegu u 1 chorego (1,9%) doszło do przemieszczenia urządzenia, które skutecznie usunięto drogą przezskórną. U 2 chorych (3,8%) obserwowano duże krwawienie związane z miejscem dostępu naczyniowego. Okołozabiegowo obserwowano również jeden epizod (1,9%) przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA). Średni czas obserwacji wynosił 20±5 miesięcy. U 1 chorego (1,9%) doszło do tamponady serca miesiąc po zabiegu. Częstość powikłań zakrzepowo-zatorowych w obserwacji odległej (udar 1,9%, TIA 1,9%) była istotnie niższa od oczekiwanej zgodnie z ryzykiem ocenianym w skali CHADS2i CHA2DS2-VASc.

Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka systemem AMPLATZER Cardiac Plug u chorych z AF i przeciwwskazaniem do antykoagulacji jest prawdopodobnie związane z dużą skutecznością zabiegu i małym ryzykiem udaru mózgu w obserwacji odległej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka systemem AMPLATZER Cardiac Plug w migotaniu przedsionków u chorych z przeciwwskazaniem do leczenia przeciwkrzepliwego

Uszko lewego przedsionka (left atrial appendage, LAA) jest głównym miejscem powstawania skrzeplin u chorych z migotaniem przedsionków (atrial fibrillation, AF). Zgodnie [...]

Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka w niezastawkowym migotaniu przedsionków – aktualna opinia ekspertów

Doustne leczenie przeciwkrzepliwe jest podstawowym sposobem zapobiegania udarom niedokrwiennym u chorych z migotaniem przedsionków (AF). Dostępne dane wskazują jednak, że nawet [...]

Przetrwały otwór owalny a ryzyko udaru w populacji ogólnej

Przetrwały otwór owalny (patent foramen ovale, PFO) stwierdza się u 25% osób w populacji ogólnej. Mimo braku jednoznacznych dowodów obecność PFO [...]

Przetrwały otwór owalny – czy temat zostanie zamknięty?

W związku z brakiem jednoznacznych dowodów wiążących obecność przetrwałego otworu owalnego (patent foramen ovale, PFO) z ryzykiem udaru w populacji ogólnej [...]

Porównanie ramiprylu z zofenoprylem w niewydolności serca

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I) zaleca się w celu zmniejszenia ryzyka hospitalizacji i przedwczesnego zgonu u chorych z niewydolnością serca (heart failure, [...]

Apiksaban w leczeniu ostrej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej – wyniki badania AMPLIFY

Apiksaban jest podawanym doustnie, odwracalnym, bezpośrednim inhibitorem czynnika Xa. Wskazania do stosowania apiksabanu w kardiologii obejmują profilaktykę udaru mózgu i zatorowości [...]

Wpływ wieku na częstość adekwatnych interwencji ICD

Starzenie się populacji sprawia, że blisko co 3 chory ze wskazaniami do implantacji kardiowertera-defibrylatora (implantable cardioverter defibrillator, ICD) jest w wieku podeszłym. [...]

Stosowanie dabigatranu w migotaniu przedsionków w obserwacji długoterminowej

Badanie RE-LY z udziałem chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków (AF), porównujące dabigatran podawany 2 razy na dobę w dawce 150 lub 110 mg z [...]

Lepsze rokowanie chorych ze wzrostem ciśnienia tętniczego po zabiegu TAVI

Na łamach Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Interventions opublikowano wyniki pracy oceniającej wpływ zmian ciśnienia tętniczego po zabiegu [...]
Do góry