Badania

Karmienie piersią wpływa pozytywnie na układ kostny

Dr n. med. Jerzy Bednarski

Naukowcy z USA oraz Chile określili zależność między karmieniem piersią a jakością tkanki kostnej u młodocianych pacjentów. Według Blanco i wsp. im dłużej trwa karmienie piersią, tym większej poprawie ulegają parametry określające stan ich szkieletu.

Uzasadniając wartość swoich badań opublikowanych w „Osteoporosis International”, naukowcy odnoszą się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia sugerujących, że karmienie piersią powinno trwać minimum 6 miesięcy. Badacze cytują także autorów prac, których zdania na temat wpływu mleka matki na stan kości są rozbieżne. Harvey i wsp. w pracy z 2009 roku stwierdzają, że stan kośćca czterolatków nie zależy od karmienia piersią. Natomiast w nowszych pracach naukowych, np. Jonesa i wsp. z 2011 roku, stwierdza się odwrotną tendencję. Niestety, dotychczasowe publikacje są oparte na wynikach uzyskanych z małych grup badanych.

Do góry