Absolwenci

Opt-in czy może raczej opt-out?

Dr n. med. Bartosz Urbański

Przewodniczący KML WIL

Na kanwie deklaracji młodych rezydentów o chęci masowych wypowiedzeń klauzuli opt-out postanowiłem przybliżyć czytelnikom informacje, na czym to wszystko polega. Klauzula opt-out to pisemne oświadczenie dyżurującego lekarza o wyrażeniu zgody na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Co warte podkreślenia, podpisanie tej klauzuli wiąże się bardzo często z problemem ustalenia rzeczywistego wymiaru czasu pracy danego lekarza. Rezygnacja z nadprogramowej liczby godzin pracy, przeprowadzona w skoordynowany sposób, ma na celu obnażenie głębokich niedoborów kadry medycznej oraz bardzo niskich nakładów finansowych na ochronę zdrowia.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej podtrzymała wprowadzone nowelizacją ustawy o ZOZ z 2008 roku pewne obowiązujące zasady co do czasu pracy lekarzy:

1. Czas pracy w okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin i 35 minut na dobę (podstawowa norma dobowa czasu pracy);

2. Przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (maksymalna podstawowa norma średniotygodniowa czasu pracy);

3. Wlicza się dyżury medyczne do czasu pracy;

4. Wprowadza się odpoczynek dobowy i tygodniowy.

Dyżur medyczny z ustawy o działalności leczniczej i dyżur medyczny z Kodeksu pracy różnią się tym, że ten pierwszy wlicza się do czasu pracy. Niemniej jednak lekarzowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpocz...

Do góry