Doniesienia kongresowe

Wytyczne leczenia dyslipidemii

Dr hab. med. Agnieszka Olszanecka

I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM

Nowości z Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Paryżu, 2019 rok

Na ostatnim zjeździe Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, ESC) na przełomie sierpnia i września br. opublikowano aktualizację wytycznych leczenia dyslipidemii. Eksperci uznali, że w czasie 3 lat, które minęły od poprzedniej wersji tego dokumentu, przybyło na tyle nowych dowodów naukowych oraz danych z dużych badań klinicznych, że powinny one wpłynąć na codzienną praktykę i należy zmodyfikować obowiązujące zalecenia.

Zmniejszenie umieralności z powodu chorób układu krążenia obserwowane w czasie ostatnich trzech dekad wiąże się przede wszystkim z poprawą wykrywania i kontroli czynników ryzyka, w pierwszej kolejności z leczeniem zmniejszającym stężenie cholesterolu, ale także z terapią przeciwnadciśnieniową i redukcją rozpowszechnienia palenia tytoniu. Należy podkreślić, że hipercholesterolemia jest najczęstszym, choć podlegającym skutecznemu leczeniu, czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia.

Kalkulacja ryzyka sercowo-naczyniowego

W najnowszym opracowaniu dotyczącym dyslipidemii podkreślono bardzo wyraźnie, że nie ma żadnych wątpliwości co do roli, jaką odgrywa cholesterol w inicjowaniu i przyspieszaniu procesu miażdżycy tętnic. Nie ma też wątpliwości, że interwencje obniżające stężenie cholesterolu we krwi są związane z redukcją ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych o etiologii miażdżycowej i redukcją ryzyka zgonu.

Dyslipidemie obejmują szerokie spektrum nieprawidłowości lipidowych, które można zdefiniować jako sytuację kliniczną, gdy stężenia lipidów i lipoprotein nie odpowiadają wartościom uznanym za pożądane dla osoby z danej grupy ryzyka sercowo-naczyniowego. Określenie całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego jest podstawą wyznaczania zarówno wartości progowych dla podjęcia leczenia farmakologicznego dyslipidemii, jak i określenia docelowych wartości lipidów, do których należy dążyć w trakcie terapii.

Autorzy wytycznych zwracają uwagę, że oznaczenie lipidogramu oraz oszacowanie całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego należy wykonać u każdej osoby po 40. r.ż. lub wcześniej, jeśli stwierdzono co najmniej jeden czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, otyłość, wywiad przedwczesnych chorób układu krążenia w rodzinie itp.). Podstawą kalkulacji całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji ogólnej (u osób bez jawnej choroby układu sercowo-naczyniowego i bez cukrzycy) pozostają karty SCORE.

Klasyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wykorzystanie badań obrazowych

Nowym zaleceniem, które znalazło się w omawianych wytycznych, jest wykorzystanie badań obrazowych w celu oceny obecności blaszek miażdżycowych w naczyniach w [...]

Dyslipidemia dyslipidemii nierówna

W praktyce wśród dyslipidemii wyróżnia się:

Obniżenie poziomów progowych oraz docelowych dla farmakoterapii

W tym aspekcie nowo opublikowany dokument jest nowatorski i obniża poziomy progowe oraz docelowe dla prowadzenia farmakoterapii hipolipemizującej. Nie zmienia to [...]

Wyodrębnienie nowej grupy pacjentów

W tym miejscu należy zauważyć wyodrębnienie w nowym dokumencie grupy pacjentów, u których można rozważyć obniżenie stężenia LDL-C < 1 mmol/l [...]

Leki pierwszego wyboru

Jednoznacznie podkreślono, że statyny są lekami pierwszego wyboru w terapii hiperlipidemii i mają bardzo dobrze udokumentowaną skuteczność zarówno w prewencji pierwotnej, [...]

Rodzinna hipercholesterolemia

Warto zaznaczyć, że problem FH jest ciągle niedoszacowany i w praktyce lekarskiej zbyt rzadko podejmuje się ten wątek diagnostyczny.

Szczególne grupy pacjentów

Wytyczne ESC odnoszą się także do kilku szczególnych grup pacjentów z dyslipidemią.

Monitorowanie terapii

Podtrzymane zostały także zalecenia dotyczące monitorowania leczenia statynami. Przed rozpoczęciem terapii, z wyjątkiem pacjentów z jednoznacznymi wskazaniami do leczenia, np. chorych [...]

Podsumowanie

Nowe wytyczne leczenia dyslipidemii przede wszystkim zmieniły docelowe wartości stężenia LDL-C, do których należy dążyć podczas terapii. Dowody z badań naukowych [...]
Do góry