ZUS nie ma wątpliwości w sprawie składek rezydentów

Jeśli lekarz zatrudniony na umowę o pracę wykonuje też pracę na rzecz własnego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z innym podmiotem, to szpital ma obowiązek opłacić składki z tytułu całego przychodu.

Dr Bartosz Urbański, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zwrócił się do prezesa ZUS z prośbą o interpretację wykładni przepisów prawa pracy dotyczących odpłatności składek ZUS w przypadku lekarzy będących w trakcie specjalizacji. W liście zaznaczył, że obecnie te przepisy są różnie interpretowane przez poszczególne oddziały ZUS.
„Problem wynika ze zmuszania lekarzy do zawierania oddzielnych umów cywilnoprawnych na pełnienie dyżurów medycznych w jednostkach, z którymi zawarli umowę o pracę. Znowelizowane przepisy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenie ministra zdrowia zobowiązały szpitale do zawarcia z lekarzami w trakcie szkolenia specjalizacyjnego dodatkowej umowy na pełnienie dyżurów w godzinach nadliczbowych (nocnych, świątecznych), nie precyzując charakteru umowy - umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna. Nowe przepisy mają na celu podkreślenie odrębności finansowania normalnych godzin pracy lekarzy rezydentów (ze środków ministra zdrowia) od godzin przeznaczonych na pełnienie dyżurów medycznych (świadczenie usług na rzecz szpitala)” - zaznaczył w liście do prezesa ZUS.
W związku z tym, jak podkreślają członkowie Komisji ds. Młodych Lekarzy, w całym kraju dochodzi do nadużyć ze strony szpitali. Zarządy wymuszają zawieranie przez lekarzy odrębnej umowy cywilnoprawnej na pełnienie dyżurów medycznych, pomimo istniejącego między stronami stosunku pracy w ramach umowy o pracę.
„Należy zauważyć, że lekarze którzy rozpoczęli pracę przed nowelizacją przepisów realizują dyżury medyczne w ramach obowiązującej ich umowy o pracy. Omawiane zmiany powodują nierówne traktowanie pracowników zatrudnionych na jednakowych stanowiskach” - podkreślił przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy WIL.
W odpowiedzi na to pytanie, prezes ZUS Gertruda Uścińska wyjaśniła, że dla zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i obowiązków płatnika składek nie mają znaczenia zapisy umowy zawartej przez podmiot leczniczy z lekarzem. W każdej sprawie, w której w wyniku kontroli płatnika składek (szpitala) zostanie ustalone, że pracownicy szpitala wykonują pracę na rzecz własnego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy o świadczenie usług) zawartej z innym podmiotem lub też własnym pracodawcą, to pracodawca ma obowiązek obliczyć i opłacić składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu całego przychodu (zarówno z umowy o pracę, jak i dodatkowej umowy).

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować