System refundacji wyrobów medycznych do poprawy

Najwyższa Izba Kontroli wniosła o zmianę zasad refundacji wyrobów medycznych. Według zapowiedzi ministra zdrowia system ma być przemodelowany.

Skomplikowany system finansowania i refundowania miał zostać uproszczony, ale projekt nowej ustawy wciąż nie trafił pod obrady Sejmu. Są natomiast miażdżące wyniki kontroli NIK. Postępowania wyjaśniające przeprowadzane przez oddziały wojewódzkie NFZ w latach 2015-2016 wskazują na liczne nieprawidłowości występujące w systemie zaopatrzenia. Chodzi m.in. o sprzedaż przez świadczeniodawców realizujących kontrakty, tych samych wyrobów medycznych w dwóch cenach – wyższej dla pacjentów korzystających z refundacji NFZ, i niższej dla tych samych wyrobów dostępnych bez refundacji, a także zawyżanie cen wyrobów medycznych objętych finansowaniem ze środków publicznych, które znacznie odbiegają od cen detalicznych występujących poza systemem refundacji. Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły niezapewnienia pełnego asortymentu wyrobów medycznych (wynikającego z zawartej umowy z NFZ), niezgodności miejsca udzielania świadczeń z miejscem zgłoszonym do umowy, a także wydawania wyrobów medycznych osobom nieposiadającym stosownego upoważnienia.
Jak podkreśla NIK, wspomniane nieprawidłowości wpływają również na wydatki ponoszone przez PFRON, ponieważ wysokość dofinansowania do wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ przysługująca osobom niepełnosprawnym, uzależniona jest od ceny zakupu wyrobu medycznego.
Według informacji PAP Ministerstwo Zdrowia odnosząc się do ustaleń NIK, podało, że planuje wprowadzenie zmian, które przemodelują system refundacji wyrobów medycznych w Polsce tak, by w możliwie najlepszy sposób dostosować go do potrzeb społecznych i który będzie odpowiedzią na zgłaszane postulaty dotyczące m.in. zwiększenia limitów, zmniejszenia dopłat do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz poprawy ich dostępności.
INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować