Czy minister Szumowski odzyska zaufanie rezydentów?

Młodzi lekarze wręczają ministrowi żółtą kartkę i czekają do 1 lipca, aby wywiązał się z obietnic.

Hurraoptymizm, jaki zapanował po podpisaniu porozumienia resortu z rezydentami, zastąpiło rozczarowanie. Młodzi lekarze po zapoznaniu się z nowym prawem zarzucili resortowi próbę oszustwa.

– Minister próbował nas oszukać, teraz tłumaczy się jak pięciolatek, że zawinił ktoś inny. Ma jeszcze czas do końca miesiąca, aby usunąć błędy, potem wyciągniemy konsekwencje – mówi Jakub Kosikowski, szef Porozumienia Rezydentów.

Do projektu zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach konsultacji społecznych rezydenci zgłosili listę uwag. Jest długa, liczy 13 stron wraz z uzasadnieniem. Oto najważniejsze proponowane przez rezydentów zmiany.

O dyżurach medycznych

„Godziny pełnionych dyżurów medycznych nie będą uzupełnieniem podstawowego czasu pracy, w sytuacji gdy lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne nie przepracuje w miesiącu podstawowego czasu pracy wymaganego programem specjalizacji”.

O odpoczynku po dyżurze medycznym

„Odpoczynek lekarza po dyżurze nie powoduje przedłużenia odbywania specjalizacji i jest zaliczany do czasu jej trwania”.

O dyżurach nocnych

„W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy kosztem dyżuru medycznego a przekazanymi środkami finansowymi różnica jest finansowana przez podmiot leczniczy, w którym lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego odbywa dyżur medyczny”.

O stażach realizowanych poza macierzystym ośrodkiem

„W przypadku realizacji stażu kierunkowego podmiot leczniczy ma obowiązek podpisania umowy z lekarzem realizującym staż kierunkowy”.

„W przypadku realizacji stażu kierunkowego w ośrodku innym niż macierzysty lekarz rezydent otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pełnienie dyżurów medycznych w kwocie godzinowej brutto nie mniejszej niż wynikającej z umowy o pracę podpisanej z jednostką macierzystą zgodnie z ustawą Kodeks pracy”.

O uprawnionych do dodatku do podstawowej pensji rezydenckiej

„Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury może zobowiązać się do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonujących działalność leczniczą, w łącznym okresie dwóch z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16r ust 6, otrzymując w zamian wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16j ust. 5, o kwotę: (...)”.

Rezydenci oczekują, że poprawki zostaną uwzględnione. –  Jeśli ustawa nie wejdzie w życie od 1 lipca w uzgodnionej w porozumieniu formie, będzie to złamanie porozumienia. Przyjmiemy, że mamy prawo dalej protestować – dodaje Jakub Kosikowski.

ID

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować