Jak zorganizować poradnie przyszpitalne?

Przychodnie zaleje lawina zgłoszeń.

Porozumienie Zielonogórskie apeluje o zmiany zasad organizowania konkursów na udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna i po raz kolejny zwraca się w tej sprawie do ministra zdrowia. Argumentuje to tym, że pozostawienie obecnie obowiązujących kryteriów preferujących poradnie przyszpitalne i duże przychodnie przy kontraktowaniu AOS grozi ograniczeniem dostępności do tego zakresu świadczeń w wielu mniejszych przychodniach poza szpitalami. To tam będą masowo zgłaszać się pacjenci, którzy nie dostaną się do innego specjalisty.
W rozwiązaniu tej sytuacji może pomóc tworzenie w trybie pozakonkursowym brakujących jednoimiennych poradni przyszpitalnych funkcjonujących w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PZS), na co nie pozwalają obecnie zapisy ustawowe.
Federacja proponuje ograniczenie realizacji świadczeń w poradniach przyszpitalnych funkcjonujących w ramach PZS do porad udzielanych przed hospitalizacją i po pobycie w szpitalu oraz pacjentom narażonym na częste ponowne hospitalizacje. W ocenie Porozumienia Zielonogórskiego, zdefiniowanie tych świadczeń jest możliwe na podstawie jednorodnych grup pacjentów.
Potrzebna jest też analiza finansowa kosztów świadczeń i odpowiednie zmiany w planie finansowym NFZ w taki sposób, żeby wszystkie pozostałe świadczenia realizowane w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej były kontraktowane na drodze postępowania w trybie konkursu ofert.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować