Rezydencie, bon odpracuj gdzie i kiedy chcesz

Ministerstwo Zdrowia o tym, jak wywiązać się z tzw. zobowiązania lojalnościowego.

Wprowadzone rok temu bony patriotyczne to dodatki w wysokości 600 lub 700 zł (w przypadku specjalizacji priorytetowych) do rezydentury w zamian za zobowiązanie do przepracowania dwóch lat w kraju w placówce udzielającej świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Mają zatrzymać choć na pewien czas lekarzy w kraju i w ten sposób pomóc zarządzającym placówkami medycznymi w walce z problemem braku kadr.

Program od początku budził kontrowersje i w dalszym ciągu konieczne są interpretacje jego zasad. Tym razem w odpowiedzi na pojawiające się pytania resort zdrowia wydał komunikat, wyjaśniający zasady odpracowania dodatku.

Jak tłumaczy resort, w przypadku pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego w okresie krótszym niż okres szkolenia specjalizacyjnego, dwuletni okres wykonywania zawodu ulega proporcjonalnemu skróceniu. – Oznacza to m.in., że lekarz odpracowujący zobowiązanie może podjąć zatrudnienie w kilku różnych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w różnych wymiarach czasu pracy w różnym okresie, proporcjonalnie do okresu pobieranego zwiększonego wynagrodzenia, w ciągu pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego. Ważne jest, aby łączny wymiar czasu pracy stanowił równoważnik pełnego etatu. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że w przypadku odpracowywania zobowiązania w niepełnym wymiarze czasu pracy w jednym podmiocie okres odpracowywania przedłuża się o czas stanowiący różnicę między pełnym i niepełnym wymiarem czasu pracy. Na przykład lekarzowi zatrudnionemu wyłącznie na ½ etatu, który ma do odpracowania 100 dni, czas odpracowania przedłuża się do 200 dni – wyjaśnia resort w opublikowanym komunikacie.

Przypomnijmy: tzw. bony patriotyczne dla rezydentów wprowadziła ustawa zmieniająca ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 5 lipca 2018 r. Ta sama ustawa przewiduje także wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. oraz podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych lekarzy specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę do poziomu 6750 zł brutto. Jednak aby dostać takie pieniądze, lekarze muszą zobowiązać się do niewykonywania tożsamych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych w innym podmiocie niż główne miejsce zatrudnienia.

INK

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować