Będą zmiany w e-receptach

Odpowiedź rządu na postulaty lekarzy.

W przyjętym wczoraj przez Radę Ministrów projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia znalazły się istotne ułatwienia dotyczące wystawiania recept, zwłaszcza w formie elektronicznej. Jak podano komunikacie Centrum Informacji Rządu, z wprowadzanych zmian skorzystają przede wszystkim pacjenci, ale w części przepisy odpowiadają też na postulaty zgłaszane przez środowisko medyczne.  

Do takich rząd zalicza wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego oraz wydłużenie okresu realizacji e-recepty do 360 dni. Ponadto dane pacjentów, zawarte w platformie e-zdrowie (P1), będą automatycznie udostępniane lekarzom przyjmującym w praktyce lekarza rodzinnego. Pomocą dla lekarzy ma być także poszerzenie uprawnień asystentów medycznych, którzy będą mogli wystawiać e-recepty i e-skierowania na podstawie dokumentacji medycznej. Rząd zapowiada także stworzenie rejestru uprawnień dodatkowych pacjentów, które m.in. będą automatycznie przypisywane podczas wystawiania e-recept. Kolejna zmiana dotyczy tzw. recept pro familae. Rozszerza się katalog osób, na które taką receptę można wystawić, m.in. o osoby pozostające we wspólnym pożyciu oraz członków dalszej rodziny. Nowe przepisy umożliwią ponadto lekarzowi dokonywanie wyboru między refundowanymi odpowiednikami w przypadku leków określonych w obwieszczeniu refundacyjnym.

W informacji CIR podano, że dzięki wprowadzanym zmianom zostanie także wdrożona e-recepta transgraniczna, możliwa do zrealizowania w innych krajach Unii Europejskiej. 

Przyjęty przez rząd projekt oznacza także likwidację obowiązku stosowania pieczątek. Usuwa go z dotychczasowych przepisów, a także nakłada na NFZ obowiązek wyeliminowania ich z dokumentów funkcjonujących na podstawie zarządzeń prezesa.

Na informatyzację świadczeń opieki zdrowotnej rząd przeznacza kolejne środki – dodatkowy budżet na lata 2020-2022 wyniesie 150 mln złotych.


AG

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować