Stypendia na zachętę do studiowania medycyny

Najlepsi studenci kierunków lekarskich będą mogli liczyć na stypendia z MZ

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło system zachęt do studiowania na wybranych kierunkach medycznych. Studenci będą mogli liczyć na wsparcie finansowe już w roku akademickim 2022/2023.
System motywacji dla kandydatów na studia medyczne powstał w odpowiedzi na problem niedoboru kadr medycznych. Ma pomóc odwrócić niekorzystne trendy i zapewnić dopływ personelu medycznego na rynek pracy w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne.
Dla poszczególnych kierunków studiów medycznych przewidziano odmienne formy wsparcia.
Na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja – osoby podejmujące studia będą mogły liczyć na stypendia.
Na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne – oprócz stypendiów dla osób podejmujących studia przewidziano także bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów, a dla absolwentów tych kierunków przygotowano mentoring.

Jakie będą zasady przyznawania wsparcia dla osób podejmujących studia na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja?
Stypendium może otrzymać nie więcej niż 2000 studentów wymienionych kierunków łącznie.
Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 3000 zł. Stypendium będzie obejmowało 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca włącznie). Ponieważ nie jest możliwe przyznanie stypendium na cały okres kształcenia na tych kierunkach (od 5 do 6 lat), stypendia będą przyznawane na czas 3 lat studiów. Odbędą się dwie edycje przyznawania stypendiów. W roku 2022 otrzyma je 1 tys. osób (okres przyznawania stypendium: od roku akademickiego 2022/23 do 2024/25) oraz w roku 2023 r. stypendium otrzyma kolejne 1 tys. osób (okres przyznawania stypendium: od roku akademickiego 2023/24 do 2025/26).

Kto może wystąpić o przyznanie wsparcia?
O stypendium może się ubiegać osoba biorąca udział w rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelni publicznej lub uczelni niepublicznej. Stypendium będzie przyznawane osobom, które otrzymają status studenta wymienionych kierunków. Kryterium otrzymania stypendium będzie największa liczba punktów uzyskana w trakcie procesu rekrutacji na dany kierunek.
Stypendium będzie przyznawane określonemu procentowi najlepszych studentów w każdej uczelni.

Jakie warunki musi spełniać uczelnia, by starać się o stypendia?
1. Zrekrutować na rok akademicki 2022/23 oraz na rok akademicki 2023/24 na wymienione kierunki studiów łącznie co najmniej 60 osób.
2. Według stanu w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on na dzień 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. kształcić co najmniej 200 studentów łącznie na tych kierunkach na studiach stacjonarnych.
3. Nie może być postawiona w stan likwidacji.
4. W latach 2019-2022 żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie był oceniony negatywnie w ocenie jakości kształcenia, przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną.
Uczelnia spełniająca powyższe warunki wnioskuje do Ministerstwa Zdrowia o przyznanie stypendiów dla jej studentów. Ministerstwo Zdrowia określi jednolity dla wszystkich uczelni odsetek najlepszych studentów, którzy będą mogli otrzymać stypendium.
Uczelnia sporządzi regulamin stypendiów, w którym określi zasady wyłaniania stypendystów z uwzględnieniem listy rankingowej przyjęć na studia. Uwzględni też równomierny udział procentowy przyznanych stypendiów na poszczególnych kierunkach oraz sposób wyłaniania najlepszych studentów na kolejnych latach na wypadek rezygnacji ze studiów, skreślenia z listy studentów lub uzyskania średniej studiów poniżej 4,0 wśród studentów, którzy otrzymali stypendium na I roku studiów.
Uczelnia co kwartał będzie przekazywała do Ministerstwa Zdrowia zestawienie z liczbą studentów kwalifikujących się do przyznania stypendium.
Po zakończeniu I i II roku studiów nastąpi weryfikacja posiadania statusu studenta przez stypendystę oraz poziomu nauki studenta. Stypendium nie będzie przyznawane w kolejnym roku studiów, jeśli student zrezygnuje ze studiów, zostanie skreślony z listy studentów lub uzyska średnią studiów poniżej 4,0. Uczelnia z określonej puli stypendiów (w przypadku braku możliwości kontynuacji przyznawania danemu studentowi stypendium w następnych latach) przyznaje stypendium innemu studentowi na danym roku studiów, który będzie spełniał warunki (status studenta i średnia).
Zasady przyznawania stypendiów na kolejnych latach muszą być określone w regulaminie stypendiów.
Student, który otrzyma to wsparcie, nie może jednocześnie otrzymać stypendium rektora.

Do kiedy zachęty?
System motywacji finansowych dla przyszłych medyków będzie istniał do czasu zakończenia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), czyli do połowy 2026 r.
Przypomnijmy, że program zachęt jest wpisany do KPO − programu finansowanego ze środków unijnych, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Ma on wzmocnić polską gospodarkę oraz sprawić, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy.


id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować