Jak inflacja wpłynie na rynek prywatnych usług zdrowotnych?

Najbardziej wystrzeliły w górę ceny w stomatologii i rehabilitacji

Wzrost cen usług medycznych w 2022 r. z jednej strony wpłynie na nominalny wzrost wartości rynku, lecz z drugiej zmniejszy jego realną dynamikę m.in. z powodu ograniczonej siły nabywczej Polaków – prognozuje firma badawczo-analityczna PMR w swoim najnowszym raporcie o rynku prywatnej opieki zdrowotnej.
Według opracowania ,,Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027”, wzrost cen jest jednym z głównych wyzwań dla sektora prywatnej ochrony zdrowia. Według PMR w całym 2022 r. ceny usług ambulatoryjnych i innych związanych ze zdrowiem wzrosną o około 14 proc. w porównaniu do 2021 r.
Abonamenty i ubezpieczenia poszukiwane
Według autorki raportu, Justyny Zagórskiej, starszego analityka z PMR, wyższe ceny spowodują, że Polacy mogą ograniczać niektóre prywatne wizyty opłacane na miejscu, np. wizyty u dentystów, ale z drugiej strony może zwiększyć się zainteresowanie abonamentami medycznymi i prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi.
Jak wynika z prognozy PMR, w latach 2022-2027 wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej, uwzględniająca wydatki pacjentów na leki i inne produkty w aptekach oraz wydatki pacjentów na leki bez recepty i suplementy diety poza aptekami), będzie wzrastała średniorocznie o około 7 proc. w ujęciu nominalnym. Uwzględniając inflację, realnie wzrost ten będzie jednak niższy i wyniesie około 3 proc.
Braki kadrowe ograniczają rozwój
Pomimo zwiększającej się liczby pracowników w sektorze ochrony zdrowia, presja płacowa wciąż będzie silna. Prognozy PMR wskazują, że zarobki personelu medycznego będą rosły wyraźnie szybciej niż wynagrodzenia w Polsce ogółem. Będzie to skutkować wyższymi cenami usług. Justyna Zagórska dodaje, że istotnym problemem dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej pozostają problemy z niewystarczającą liczbą kadry medycznej. - Nasilające się problemy z niedoborem kadry medycznej były jedną z najczęściej wymienianych barier  rozwoju rynku przez przedstawicieli firm medycznych, z którymi przeprowadziliśmy wywiady na potrzeby raportu – mówi.
Stomatologia i rehabilitacja z najwyższymi wzrostami
Jak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego przez PMR na potrzeby raportu, pacjenci korzystający z prywatnych usług medycznych opłacanych na miejscu (tzw. fee-for-service, FFS) już odczuli wzrost cen. Stomatologia i rehabilitacja to obszary, w których średnie kwoty wydawane na przez Polaków na jedną wizytę w 2021 r. (w ramach opłat FFS) wzrosły najbardziej. Wskaźnik zmiany cen dla usług stomatologicznych wyniósł ponad 62 proc., a dla usług rehabilitacyjnych 59 proc. Maksymalny poziom wskaźnika wynosi 100 proc. i oznacza, że wszyscy badani odpowiedzieli, że średnia kwota wydawana przez nich na jedną wizytę lub usługę wzrosła. Najbardziej odporne na wzrost cen okazały się wizyty u internisty, choć i w tym przypadku wskaźnik był wysoki i wyniósł 44 proc.
O raporcie
Raport  „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027”  zawiera kompleksową analizę rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce w 2022 r., m.in. szacunek wartości rynku i poszczególnych jego segmentów oraz 5-letnią prognozę rozwoju. Badanie ankietowe przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1492 osób korzystających z prywatnej opieki zdrowotnej, dodatkowo przeprowadzono 25 wywiadów pogłębionych z firmami działającymi na rynku, a także przeanalizowano działalność i wyniki finansowe około 1000 firm działających w sektorze.

id