Resort zaleca placówkom terapii uzależnienia alkoholowego współpracę z Anonimowymi Narkomanami

Pacjenci często przyjmują kilka substancji psychoaktywnych

Zmiany w opiece nad uzależnionymi od alkoholu przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi, który w poniedziałek, 30 października, skierowano do konsultacji publicznych.

Co się zmieni w opiece nad osobami uzależnionymi?
Oto lista nowych propozycji Ministerstwa Zdrowia:
1) objęto odpowiednim leczeniem i wsparciem nie tylko członków rodziny osoby uzależnionej, ale także bliskich osoby uzależnionej, którzy doświadczają konsekwencji nadużywania alkoholu przez osoby pozostające z nimi w bliskich relacjach – mieszkających pod jednym dachem, ale nie będących rodziną. Dotychczasowe brzmienie tych przepisów budziło wątpliwości interpretacyjne co do możliwości objęcia tych osób oddziaływaniami zapobiegawczo-leczniczymi i programami psychoterapii w poszczególnych typach placówek leczenia uzależnień;
2) uzupełniono katalog specjalistów, którzy mogą kierować placówkami. Teraz do osób tych należy także specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Tym samym dostosowano przepisy rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z 17 grudnia 2021 r. o zdrowiu publicznym, a także uzupełniono katalog specjalizacji lekarzy uprawnionych do kierowania oddziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych dodając specjalizację w dziedzinie toksykologii klinicznej;
3) usunięto nałożony na wojewódzkie ośrodki terapii uzależnienia i współuzależnienia, obowiązek ,,oceny jakości świadczeń stacjonarnych i ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowania wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników placówek”. Z przeprowadzonych konsultacji z WOTUiW wynika, że WOTUiW nie realizowały powyższego zadania z braku odpowiednich narzędzi umożliwiających przeprowadzenie takiej oceny, a także braku środków finansowych.
Ponadto ocena jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez inne podmioty działające na terenie województwa przez WOTUiW mogła prowadzić do konfliktu interesów.  WOTUiW występuje z jednej strony jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w danym województwie i ubiegający się o środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia, a z drugiej - jako podmiot oceniający inne podmioty z tego województwa ubiegające się do tego samego płatnika świadczeń zdrowotnych;
3) dodano ruch Anonimowi Narkomanii, z którym zaleca się współpracować podmiotom leczniczym, poza ruchem Anonimowi Alkoholicy. Skąd pomysł? Według resortu jest to uzasadnione, ponieważ pacjenci leczeni z powodu uzależnienia od substancji mają często stawiane rozpoznanie F.19. (zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kilku substancji psychoaktywnych lub używaniem innych substancji psychoaktywnych).

Do kiedy zgłaszać uwagi
Jak informuje resort, ewentualne uwagi do projektu należy zgłaszać w terminie 14 dni w wersji elektronicznej na adres: dep-zp@mz.gov.pl. - Skrócony termin zgłaszania uwag wynika z konieczności pilnego procedowania i jak najszybszego wydania regulacji dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu – czytamy w piśmie MZ.
Proponowany termin wejścia w życie przepisów określony został na 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

id