Czy powiat mógł odwołać dyrektora szpitala, gdy był on na L4?

Ważne rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

W ostatnim wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie sędziowie podjęli istotne rozstrzygnięcie dotyczące odwołania dyrektora szpitala ze stanowiska z powodu pogarszającej się sytuacji finansowej placówki.
W uzasadnieniu uchwały o odwołaniu dyrektora zarząd powiatu wskazał na pogarszającą się sytuację finansową szpitala, która zagrażała funkcjonowaniu placówki oraz jakości udzielanych przez nią świadczeń medycznych. W toku procesu sądowego wyszło na jaw, że dyrektorowi, który przebywał na zwolnieniu lekarskim, nie zapewniono możliwości czynnego udziału w posiedzeniu zarządu. Niemniej sąd uznał, że odwołanie dyrektora w takiej sytuacji było zgodne z prawem – donosi portal wartowiedziec.pl prowadzony przez Związek Powiatów Polskich.
Portal podkreśla, że według sądu odwołanie pracownika zatrudnionego na podstawie powołania może nastąpić nawet w okresie zwolnienia lekarskiego, jedynie w takiej sytuacji bieg wypowiedzenia rozpoczyna się później. Istotnym elementem było również to, że dyrektor miał możliwość uczestniczenia w posiedzeniu zarządu, jednak nie skorzystał z niej, choć był wcześniej poinformowany o zamiarze odwołania oraz jego powodach.
Sąd odniósł się też do zarzutu, że zarząd powiatu nie wystąpił do rady społecznej zakładu opieki zdrowotnej o zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej wypowiedzenia stosunku pracy dyrektorowi. WSA wskazał, że zarząd powiatu nie miał obowiązku zasięgnięcia takiej opinii.
Decyzja sądu ma istotne znaczenie dla osób pracujących w szpitalach i dla zarządzających nimi. Podkreśla konieczność skrupulatnego zarządzania placówką medyczną i dbania o wyniki finansowe. Negatywna ocena kondycji finansowej może prowadzić do poważnych konsekwencji, włączając w to odwołanie dyrektora.
Ponadto ważne jest przestrzeganie procedur i prawidłowej komunikacji między zarządem a pracownikami. Mimo nieobecności dyrektora na posiedzeniu zarządu, zapewniono mu możliwość udziału oraz poinformowano go o zamiarze odwołania i jego powodach.
W razie niejasności lub naruszenia praw pracownicy mają prawo szukać wsparcia i obrony swoich interesów w sądzie.

id