AUDIOBOOK: PRAWO MEDYCZNEBibliografia

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCHKonstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r.


Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2011 r.
Nr 123, poz. 698 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.)
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 757 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.)
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 947)
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.)
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.)
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657 ze zm.)
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 ze zm.)
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. Nr 61, poz. 435 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 213, poz. 1656)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252, poz. 1697 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2012, poz. 260 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz.U. 2012, poz. 854)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. 2012, poz. 1100)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U. 2013, poz. 5)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U. 2013, poz. 15).


WYKAZ LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJAugustynowicz A, Budziszewska-Makulska A. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz. Warszawa 2010.
Bączyk-Rozwadowska K. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu. Toruń 2008.
Bator A (red). Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny. Warszawa 2012.
Biesaga T. Elementy etyki lekarskiej. Kraków 2006.
Błaszczak Ł, Markiewicz K, Rudkowska-Ząbczyk E. Dowody w postępowaniu cywilnym. Warszawa 2010.
Brzeziński T. Etyka lekarska. Warszawa 2011.
Brzozowska-Kruczek M. Zawody medyczne. Kraków 2013.
Chauvin T, Stawecki T, Winczorek P. Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa 2013.
Dercz M, Izdebski H, Rek T. Prawo publiczne ochrony zdrowia. Kraków 2013.
Drozdowska U. Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta. Warszawa 2007.
Filar M. Lekarskie prawo karne. Kraków 2000.
Fiutak A, Podleśny T, Kozik M, Szczerba P, Wrońska K. Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy – przykłady – orzecznictwo. Warszawa 2013.
Fiutak A. Prawo w medycynie. Warszawa 2013.
Gibiński M, Mikos M, Krzyżowska E, Poździoch S, Friediger J, Orłowska-Heitzman J. Karta praw lekarza. Kraków 2008.
Jamróz A. Wprowadzenie do prawoznawstwa. Warszawa 2011.
Karkowska D. Prawa pacjenta. Warszawa 2009.
Karkowska D. Zawody medyczne. Warszawa 2012.
Kędziora R. Odpowiedzialność karna w związku z wykonywaniem czynności medycznych. Warszawa 2009.
Kubiak R. Prawo medyczne. Warszawa 2010.
Kubiak R. Zgoda na zabieg medyczny. Kompendium dla lekarzy. Kraków 2013.
Lach D. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Warszawa 2011.
Liszewska A. Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej. Kraków 1998.
Nesterowicz M. Prawo medyczne. Toruń 2013.
Nojszewska E. System ochrony zdrowia w Polsce. Kraków 2011.
Ogiegło L (red). Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. Warszawa 2010.
Potulski J, Boratyńska K, Wojtal W. Lekarz a postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej i karnej. Warszawa 2010.
Poździoch S, Gibiński M. Prawa lekarza. Zarys problematyki. Warszawa 2012.
Różyńska J, Chańska W (red). Bioetyka. Warszawa 2013.
Safjan M (red). Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami. Warszawa 2011.
Sroka T. Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania skutku. Warszawa 2013.
Sygit M. Zdrowie publiczne. Warszawa 2010.
Śliwka M. Prawa pacjenta w polskim prawie na tle prawnoporównawczym. Toruń 2010.
Świderska M. Zgoda i informowanie pacjenta. Toruń 2007.
Tymiński R. Informacja lekarska w praktyce. Kraków 2012.
Tymiński R. Odpowiedzialność prawna lekarzy w praktyce. Wybór orzeczeń Sądu Najwyższego z lat 2000-2012. Kraków 2013.
Tyszka N (red). Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Vademecum 2012. Warszawa 2012.
Zajdel J. Prawa lekarza. Łódź 2011.
Zatyka E. Lekarski obowiązek udzielania pomocy. Warszawa 2011.
Zielińska E. Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej. Warszawa 2001.
Zielińska E (red). Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. Warszawa 2008.


WYKAZ CYTOWANYCH ORZECZEŃ SĄDOWYCHOrzeczenia Sądu Najwyższego:
Postanowienie SN z dnia 27 października 2005 r. (sygn. akt III CK 155/05)
Postanowienie SN z dnia 20 czerwca 2006 r. (sygn. akt II KK 242/05)
Postanowienie SN z dnia 14 listopada 2006 r. (sygn. akt V KK 52/06)
Uchwała 7 sędziów SN z dnia 6 listopada 2003 r. (sygn. akt III CZP 61/03)
Wyrok SN z dnia 30 września 1960 r. (sygn. akt II K 675/60)
Wyrok SN z dnia 14 października 1974 r. (sygn. akt II CR 415/74)
Wyrok SN z dnia 13 października 1987 r. (sygn. akt II URN 228/87)
Wyrok SN z dnia 6 czerwca 1997 r. (sygn. akt II CKN 204/97)
Wyrok SN z dnia 28 września 1999 r. (sygn. akt II CKN 511/98)
Wyrok SN z dnia 9 lutego 2000 r. (sygn. akt III CKN 582/98)
Wyrok SN z dnia 27 marca 2000 r. (sygn. akt I PKN 150/99)
Wyrok SN z dnia 26 września 2003 r. (sygn. akt WK 18/03)
Wyrok SN z dnia 1 października 2003 r. (sygn. akt IV KKN 318/01)
Wyrok SN z dnia 17 grudnia 2004 r. (sygn. akt II CK 303/04)
Wyrok SN z dnia 13 stycznia 2005 r. (sygn. akt III CK 143/04)
Wyrok SN z dnia 13 października 2005 r. (sygn. akt IV CK 161/05)
Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2006 r. (sygn. akt IV CSK 99/05)
Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2006 r. (sygn. akt II CSK 284/06)
Wyrok SN z dnia 9 maja 2007 r. (sygn. akt II CSK 43/07)
Wyrok SN z dnia 23 listopada 2007 r. (sygn. akt IV CSK 240/07)
Wyrok SN z dnia 12 czerwca 2008 r. (sygn. akt III CSK 16/08)
Wyrok SN z dnia 10 lutego 2010 r. (sygn. akt V CSK 287/09)
Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2011 r. (sygn. akt SNO 55/10)
Wyrok SN z dnia 7 października 2011 r. (sygn. akt III KK 29/11)
Wyrok SN z dnia 24 listopada 2011 r. (sygn. akt I CSK 137/11)
Wyrok SN z dnia 12 lutego 2012 r. (sygn. akt II KK 124/12)
Wyrok SN z dnia 16 maja 2012 r. (sygn. akt III CSK 227/11)
Wyrok SN z dnia 21 sierpnia 2012 r. (sygn. akt IV KK 42/12)
Wyrok SN z dnia 23 maja 2013 r. (sygn. akt IV KK 60/13)
Wyrok z dnia 28 sierpnia 2013 r. (sygn. akt I PK 58/13)

Orzeczenia sądów apelacyjnych:

Wyrok SA w Katowicach z dnia 19 lutego 2008 r. (sygn. akt I ACa 34/08)
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 4 lipca 2008 r. (sygn. akt I ACa 278/08)
Wyrok SA w Warszawie z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. akt VI ACa 786/09)
Wyrok SA w Gdańsku z dnia 26 lutego 2010 r. (sygn. akt I ACa 51/10)
Wyrok SA w Warszawie z dnia 16 listopada 2011 r. (sygn. akt VI ACa 665/11)
Wyrok SA w Lublinie z dnia 17 października 2012 r. (sygn. akt I ACa 420/12)
Wyrok SA w Szczecinie z dnia 30 października 2012 r. (sygn. akt III AUa 448/12)
Wyrok SA w Gdańsku z dnia 28 listopada 2012 r. (sygn. akt V ACa 826/12)
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2012 r. (sygn. akt I ACa 673/12)
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 31 grudnia 2012 r. (sygn. akt I ACa 504/11)
Wyrok SA w Krakowie z dnia 23 stycznia 2013 r. (sygn. akt I ACa 1321/12)
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 marca 2013 r. (sygn. akt VII SA/Wa 34/13)
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I ACa 65/13)
Wyrok SA w Gdańsku z dnia 21 maja 2013 r. (sygn. akt V ACa 150/13)
Wyrok SA w Lublinie z dnia 28 maja 2013 r. (sygn. akt I ACa 124/13)
Wyrok SA w Łodzi z dnia 18 września 2013 r. (sygn. akt I ACa 355/13)

Inne orzeczenia:

Wyrok pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. (sygn. akt K 14/03)
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 stycznia 2005 r. (sygn. akt III SA 3226/03)
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2010 r. (sygn. akt I SA/Sz 831/09)
Wyrok WSA w Warszawie z 5 lipca 2010 r. (sygn. akt VII SA/Wa 492/10)
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II SAB/Sz 26/12)
Wyrok NSA z dnia 19 maja 2011 r. (sygn. akt II OSK 426/10)
Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 4 czerwca 2013 r. (sygn. akt I C 41/12)
Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 czerwca 2013 r. (sygn. akt IV Ka 202/13)
Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2013 r. (sygn. akt IV Ka 349/13)