Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Stany przednowotworowe i nowotwory skóry (część 2)

Pytania przygotowali: dr n. med. Martyna Sławińska, lek. Jakub Żółkiewicz, dr hab. n. med. Michał Sobjanek

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med. Martyna Sławińska

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Wydział Lekarski

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. M. Smoluchowskiego 17

80-214 Gdańsk

e-mail: mslawinska@gumed.edu.pl

1. Pacjent 62-letni zgłosił się do przyklinicznej poradni dermatologicznej z powodu białej blaszki na języku (ryc. 1). Zmiana pojawiła się ok. 5 lat wcześniej i stopniowo się powiększała. Wynik badania mykologicznego bezpośredniego i hodowli był ujemny. Pacjent negował choroby przewlekłe, nie przyjmował na stałe żadnych leków. W wywiadzie wieloletnie palenie tytoniu (40 paczkolat).

Jakie badanie należy wykonać, aby potwierdzić rozpoznanie:

  1. Biopsję z badaniem histopatologicznym
  2. Biopsję z badaniem immunopatologicznym
  3. Badanie dermoskopowe
  4. Przeprowadzanie badań dodatkowych nie jest wskazane – można podjąć próbę leczenia miejscowymi glikokortykosteroidami

Komentarz

W prezentowanym przypadku obraz kliniczny najsilniej sugeruje rozpoznanie leukoplakii. Termin „leukoplakia”, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organization), oznacza białą plamę lub tarczkę, która klinicznie i histologicznie nie może być scharakteryzowana jako żadne inne schorzenie. W obrazie mikroskopowym leukoplakii najczęściej występuje umiarkowana hiperkeratoza i hiperplazja nabłonka bez cech dysplazji. Obecność dysplazji jest czynnikiem prognozującym zezłośliwienie w leukoplakii, dlatego ocena histopatologiczna determinuje dalsze decyzje terapeutyczne1.

Do góry